MENY

Opprop for omstilling på UiS

Klimaendringene kommer. Spørsmålet er hvordan vi skal møte dem, og hvordan vi kan begrense ytterligere klimaendringer gjennom utslippskutt og omstilling.

I sin uttalelse om de etiske aspektene ved petroleumsforskning slo Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fast at petroleumsforskning er etisk uforsvarlig hvis og når den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås.

Et av de viktigste spørsmålene for en institusjon som Universitetet i Stavanger (UiS), som gitt regionens næringsprofil er involvert i omfattende petroleumsforskning, er hvordan dagens kompetanse kan brukes til å møte morgendagens utfordringer. Dette dreier seg bl.a. om å løfte frem fornybar energi som forskningsfelt, og på andre måter bidra til en levelig fremtid. Det dreier seg også om hvordan universitetet kan bidra til å bedre samfunnets forståelse av de utfordringene vi står ovenfor i dette århundret. Også samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver hører derfor med i denne sammenhengen.

Universitetet i Stavanger fylte i år 10 år. Om vi ser 10 år frem i tid, bør UiS’ forskningsprofil ha endret seg på en måte som peker fremover mot et samfunn hvor klimaproblemene er løst.

Vi som skriver under på dette oppropet mener at det nå er tid for å igangsette en bred omstillingsprosess ved UiS. For å komme i gang med arbeidet som står foran oss som universitet mener vi at UiS bør:

■ Styrke forskningen på mekanismene bak menneskeskapte klimaendringer, samt konsekvensene av klimaendringer for mennesker og andre levende vesener.

■ Revidere sin strategi i lys av NENTs uttalelse, bl.a. ved å løfte frem fornybar energi som satsningsområde.

■ Søke nye samarbeidspartnere for å bygge kompetanse innen fornybar energi og bedre mulighetene for ekstern finansiering på dette feltet.

■ Dreie mer av forskningen og undervisningen innen risikostyring og samfunnssikkerhet mot klimaperspektiver (også globalt).

■ Opprette komiteer for omstilling på institutt- og fakultetsnivå der hvor det er relevant. Mandatet til disse komiteene vil være å utrede konkrete muligheter for omdisponering av ressurser i fagmiljøene på kort, mellomlang og lang sikt. Komiteenes forslag vil så behandles av instituttstyrer, fakultetsstyrer og i siste instans universitetsstyret.

MORTEN TØNNESSEN
Førsteamanuensis i filosofi,
Institutt for sosialfag/Institutt for helsefag

OLUF LANGHELLE
Professor i statsvitenskap/endringsledelse,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

SVEIN ERIK TUASTAD
Førsteamanuensis i statsvitenskap,
Institutt for sosialfag

JANNE THYGESEN
PhD-stipendiat innen fornybar energi og bærekraftighet,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

KNUD KNUDSEN
Professor emeritus,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

LILLIAN K. STENE
Førsteamanuensis,
Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet

OLE ANDREAS ENGEN
Professor,
Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet,
medlem av NENT

JAN ERIK KARLSEN
Professor emeritus
i endrings- og fremsynsledelse, SV-fakultetet

TORFINN INGEBORGRUD
Universitetslektor i fjernsynsfag,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

BJØRN-TORE BLINDHEIM
Førsteamanuensis i endringsledelse,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

HELGE OLE BERGESEN
Førsteamanuensis,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

ROALD BERG
Professor i moderne historie,
Institutt for kultur- og språkvitenskap

CLAUDIA MORSUT
EU-rådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen,
forsker ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet

EVA JAKOBSSON
Førsteamanuensis i historie,
Institutt for språk- og kulturvitenskap

KRISTIN ARMSTRONG OMA
Avdelingsleder for formidling,
Arkeologisk Museum

ARNE NESET
Pensj. førsteamanuensis i amerikanske studier,
Institutt for kultur- og språkvitenskap

TORLEIV BILSTAD
Professor i miljøteknologi,
Institutt for matematikk og naturvitenskap

SVANAUG FJÆR
Instituttleder,
Institutt for sosialfag

SVEINUNG BANG-ANDERSEN
Førsteamanuensis i arkeologi,
Arkeologisk museum/UiS

ØYSTEIN HATTELAND
Førsteamanuensis i endringsledelse,
Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag

ANDERS LANGELAND
Førsteamanuensis, byutvikling og urban design,
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

MARIANNE NITTER
Førsteamanuensis i klimatologi og forskningsleder,
Arkeologisk Museum

ANN ELISABETH LAKSFOSS HANSEN
Universitetslektor,
Institutt for kultur- og språkvitenskap

23 forskere ved UiS (se navn i oppropet)
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.