MENY

Ønsker å teste ut «omvendt klasserom» i egen undervisning

Faglærere ved UiS skal bruke digitale hjelpemidler og aktiv studentundervisning i et prosjekt som omhandler konseptet «omvendt klasserom». Nylig fikk prosjektet innvilget 350.000 kroner i støtte av Norgesuniversitetet.

Christina Finne og Vegard Moen sammen med Jorunn Melberg, prodekan for undervisning. Christina Finne og Vegard Moen sammen med Jorunn Melberg, prodekan for undervisning.

Målet med prosjektet er å teste ut «omvendt klasserom» som arbeidsmetode i et emne på mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk

– Dette skal vi forsøke å oppnå ved å prøve ut et helhetlig og koreografert undervisningsopplegg i form av webforelesninger, videocases, oppgaver og en didaktisk begrunnet undervisningsplan, forteller førsteamanuensis Vegard Moen i Uniped.

Etterspør digital kompetanse
Sammen med universitetslektor Christina Finne ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) er han involvert i prosjektet «Omvendt klasserom som arbeidsmåte i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger». Årsaken til at de ønsker å teste ut «omvendt klasserom» som arbeidsmetode, er at digital kompetanse i stadig større grad etterspørres både av lærere og studenter ved læresteder for høyere utdanning.

Undervisningsopplegget skal testes ut i en gruppe studenter på et emne i mastergradsprogrammet våren 2016. Undervisningsformene som skal prøves ut er «blended learning» og «omvendt klasserom».

– Vi ønsker å prøve ut akkurat disse arbeidsmetodene fordi dette er arbeidsformer vi mener er godt egnet for å utvikle metoder som forener det beste fra ordinær undervisningsmetodikk med nye digitale undervisningsformer.

Omvendt klasserom
Konseptet med et omvendt klasserom er å flytte de tradisjonelle læringsaktivitetene ut av den ordinære undervisningen og la studentene få en mer aktiv og deltagende rolle.

– Vi tror at å prøve ut noen av de tradisjonelle læringsaktivitetene vil frigjøre tid og ressurser til mere studentaktive arbeidsformer. Etter vår vurdering vil en slik hybrid tilnærming til implementering av nye arbeidsmåter treffe lærerkulturen i høyere utdanning og derfor gi større sjanser for å skape varige endringer i undervisningspraksis, sier Finne.

De ønsker også å kunne tilby praktiske workshops for kolleger med emne- og programansvar med sikte på å snu etablerte emner i retning omvendt klasserom.

Tverrfaglig samarbeid
Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom IGIS, Uniped og NettOp. Avdelingen NettOp arbeider med utvikling av digitale læremidler og skal stå for produksjonen av webforelesningene og de digitale hjelpemidlene.

Prosjektet bygger på et tidligere prosjekt ved IGIS, som ble satt i gang på bakgrunn av Det humanistiske fakultet sin satsing på studentaktive undervisningsformer. I strategiplanen til fakultetet understrekes det at en vil prioritere undervisning og undervisningsformer som fremmer studenters engasjement. Sammen med førsteamanuensis Nina Helgevold, ble Moen høsten 2013 tildelt midler gjennom dekanens utlysning av midler til utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer.

– Målet med utlysningen er å motivere kolleger og gi dem muligheten til å teste ut nye undervisningsmetoder, forteller prodekan for undervisning og leder for Forum for studentaktive undervisningsformer, Jorunn Melberg.

Blir mer aktive
Prosjektet vil forhåpentligvis gjøre at studentene selv blir mer aktive i undervisningen. Studentene må jobbe på en annen måte og de må se videoer og skrive tekster i forkant av undervisningen på campus. Prosjektet vil også støtte studentene i å bruke skriving som redskap i læring. 

– En viktig tilleggsdimensjon vil være at studentene utvikler egen digital kompetanse ved å jobbe på denne måten. De lærer mer om viktigheten av å reflektere rundt egen undervisning og de lærer i tillegg mer om omvendt klasserom. Kanskje også flere ønsker å bruke det i egen undervisning når de skal ut i jobb, sier Finne.

Noregsuniversitetet fikk inn i alt 57 søknader om støtte til prosjekt i fleksibel høyere utdanning i 2016. Av disse er 17 nå innvilget støtte. Prosjektet med «omvendt klasserom» er et av dem. Prosjektet skal gå fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017. UiS og NettOp er i tillegg involvert i et annet prosjekt, som også fikk støtte fra Norgesuniversitetet. Prosjektet er kalt «Lærar for ein dag» og Høgskolen Stord/Haugesund er prosjektleder.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim