MENY

14,8 millioner til forskningsprosjekt

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger deltar i to prosjekt som til sammen får 14,8 millioner kroner fra Utdanning2020.

Utdanning2020, et forskningsprogram under Norges forskningsråd, finansierer forskning om undervisning og læring, styring, ledelse og organisering og utdanning i samspill med arbeids- og samfunnsliv. Totalt 14 prosjekter søkte om støtte, og fire fikk tildeling. Førsteamanuensis Egil Gabrielsen ved Lesesenteret er involvert i to av prosjektene som får støtte.
- Det er veldig gledelig å komme gjennom. Av erfaring vet vi at nåløyet er trangt, og også denne gangen var det mange gode søknader som ble avvist, sier Gabrielsen.

7,5 millioner til BRAIN
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har sammen med blant annet Lesesenteret fått 7,5 millioner til prosjektet Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity (BRAIN).

Prosjektet vil utvikle mer kunnskap om sammenhenger mellom motivasjon og deltakelse i voksenopplæring, og læringsutbytte og effekter på individnivå, institusjonsnivå og samfunnsnivå. Hovedmålet med studien er å øke kunnskapen om hvilke forhold som fører til et høyt nivå av læring og ferdigheter blant voksne. Det skal gjøres empirisk ved å se på sammenhengen mellom ulike modi for læring, kjennetegn ved arbeidsorganisasjoner og institusjonelle rammebetingelser i utvalgte nordeuropeiske land. Norge og andre nordiske land skårer høyt på voksnes ferdigheter og deltagelse i voksenopplæring, mens Norge skårer lavt på innovasjon som et viktig utgangspunkt.

Prosjektet, som ledes av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), består av fire delprosjekt. Førsteamanuensis Egil Gabrielsen ved Lesesenteret er prosjektleder for delen som ser på ferdighetsnivå og ferdighetstilegnelse. Inkludert i prosjektet er en toårig post.doc-stilling ved Lesesenteret.

7,3 millioner til forskning om basisferdigheter og arbeidsdeltagelse
Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord-Haugesund og IRIS får 7,3 millioner kroner for å undersøke hva voksnes basisferdigheter og holdninger til ny læring har å si for deltakelse i arbeidslivet.

Formålet med prosjektet Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL) er å undersøke hvordan man best kan optimalisere lærings- og kompetansepotensialet hos grupper av voksne som har høy risiko for å falle utenfor arbeidsmarkedet. Studien vil oppnå dette ved å undersøke de komplekse forholdene mellom voksnes ferdigheter, holdninger til læringsaktiviteter og graden av deltagelse i arbeidslivet.

Tarja Tikkanen ved Høgskolen Stord Haugesund er prosjektleder. Lesesenteret har ansvar for prosjektdelen som handler om sammenhengen mellom leseferdigheter, holdning til læring og deltagelse i arbeidsmarkedet. Med utgangspunkt i den internasjonale undersøkelsen PIACC og registerdata skal man undersøke sammenhengen mellom ferdigheter, deltagelse i formell og uformell kursing og arbeidsmarkedstilknytning. Man skal videre se på hva som kjennetegner de arbeidsplassene hvor man klarer å holde på arbeidstakerne.

Førsteamanuensis Egil Gabrielsen, førsteamanuensis Kjersti Lundetræ og universitetslektor Hildegunn Støle fra Lesesenteret er med i prosjektgruppen. Tildelingen inkluderer også en toårig post.doc-stilling ved Universitet i Stavanger.