MENY

20 millioner til UiS fra finansnæringen

SKAGEN Fondene, Sparebank 1 SR-Bank, HitecVision Private Equity, Sandnes Sparebank, GE Money Bank og Universitetet i Stavanger (UiS) går sammen i oppbyggingen av et tungt finansmiljø.

Aktørene i finansnæringen bidrar med minimum 20 millioner kroner til utvikling av unike finansstudier og forskning ved UiS. Målet er å styrke kompetansen i miljøene regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Planene ble offentliggjort på en pressekonferanse  på Hall Toll i dag.

Selv setter UiS inn like store ressurser i samarbeidet over en femårsperiode, slik at satsingen totalt beløper seg til 40 millioner kroner.

Initiativet til satsingen kom fra finansnæringen i Stavanger-regionen under Stavanger Aftenblads finanskonferanse i fjor høst. I ettertid ble det nedsatt en referansegruppe med representanter fra UiS og næringen, som stilte seg følgende spørsmål: Hvilke tilbud finnes og hva trenger vi?

- Vi har lenge ønsket oss et akademisk finansmiljø knyttet til universitetet som et supplement til det eksisterende miljøet i regionen - en sparringspartner som kan gi oss ny kunnskap. Samtidig er det viktig å styrke utdanningstilbudet. Finansnæringen i regionen har hatt en god utvikling og har lykkes godt uten å ha noen naturlige forutsetninger. Men vi er i en industri med skarp konkurranse. Vi må vinne kampen hver dag, og vi trenger flere hoder med riktig kompetanse som kan jobbe hos oss, sier administrerende direktør Harald Espedal i SKAGEN Fondene.

- Målet med planene er å involvere så mange som mulig av de toneangivende aktørene, slik at bransjen står samlet i arbeidet med å lage noe som er unikt for UiS og Stavanger-regionen. For å få inspirasjon har vi sett til internasjonale utdanningsinstitusjoner, fortsetter han.

Finansnæringen i Stavanger-regionen er den største utenfor hovedstaden målt i forvaltningskapital, og flere ledende sparebanker har hovedkontor her.

For UiS er satsingen en viktig del av universitetsbyggingen og vil innebære en betydelig styrking av fagmiljøet, forskningen og studietilbudet innen økonomi. Finansnæringen vil få tilgang til arbeidskraft med høy og relevant kompetanse, noe som igjen vil gi varige konkurransefortrinn.

Forskning på beste praksis
Rektor Aslaug Mikkelsen sier at det tette samarbeidet med næringslivet åpner for en gyllen mulighet til å forske på metoder og suksesskriterier i finansnæringen. Finansnæringen i regionen har hatt stor suksess og økt satsing på forskning vil kunne styrke utviklingen videre.

- Gjennom forskning skal vi i tett samarbeid med finansnæringen i regionen bruke solid teoretisk fagkunnskap og kunnskapsbasert praksis til å styrke kompetansen innen finans, understreker hun.

Mikkelsen setter stor pris på velviljen fra finansnæringen og viser til at satsingen åpner for nye muligheter for UiS.

- Vi ønsker å bygge et fagmiljø stein for stein, men trenger ressurser. Når vi nå får midler fra næringslivet, setter det ordentlig fart i miljøet, sier hun.

Anvendt finans
Som en sentral del av satsingen vil det bli etablert en unik og relevant mastergrad i finans ved UiS. Studieprogrammet vil skille seg fra andre mastergrader i finans ved at det vil bli lagt vekt på anvendt finans, såkalt applied finance. Målet er å kunne tilby programmet fra høsten 2008.

Utdanningen skal gi studenter fra inn- og utland et solid teoretisk fundament, samtidig som det i undervisningen vil fokuseres på praktiske oppgaver og verktøy. Slik skal studentene raskt kunne bruke sine kunnskaper produktivt når de går ut i næringslivet.

- Teori skal hurtig kobles til problemstillinger fra finansnæringen. Det vil derfor være utstrakt bruk av eksempler og øvinger med virkelige case i emnene, sier professor Ragnar Tveterås, som har deltatt i arbeidet fra UiS sin side.

Sentrale temaer i programmet er investeringsanalyse, porteføljeforvaltning, finansiering, finansiell analyse og verdsetting av selskaper, makroøkonomisk analyse og selskapsrett.

- En kritisk faktor for å lykkes, er at vi kan tiltrekke oss og utvikle faglige medarbeidere av høy kvalitet – medarbeidere som både er på forskningsfronten og er dyktige undervisere. Det vil derfor bli brukt mye ressurser på utviklingen av fagmiljøet, og rekrutteringsprosessen vil skje i samarbeid med finansnæringen, sier Tveterås.

Ivareta verdier
Konserndirektør Sveinung Hestnes i Sparebank 1 SR-Bank, trekker paralleller til Stavangers pionertid som oljehovedstad.

- Finansnæringen befinner seg i dag der oljeindustrien var i 1970-årene med store utviklingsmuligheter. Nå er oljen pumpet opp fra Nordsjøen og gjort om til kontanter, og er dermed en ny råvare som skal forvaltes. Det handler om å bygge kompetanse som kan bidra til å ta vare på verdiene som er skapt i regionen, påpeker Hestnes.

Sandnes Sparebank har i løpet av de siste årene vokst sterkt, både i størrelse og kompleksitet, og er nå Norges sjette største bank målt i forvaltningskapital. Direktør Kapitalmarked Jone Idsøe i Sandnes Sparebank, sier at dette stiller store krav til de ansattes ferdigheter og kompetanse, spesielt innen finansiering, risikostyring, forvaltning, investeringsrådgivning og bedriftsrådgivning.

- Årsaken til at vi støtter opp om det nye studietilbudet innen finans, er at det over tid vil styrke finansnæringen og kompetansen i regionen, og gi banken bedre tilgang på velkvalifiserte søkere til ledige stillinger. I dag må vi ofte søke aktivt etter kandidater utenfor regionen, noe vi særlig har fått erfare i forbindelse med etableringen av SSB Securities, et heleid datterselskap som tilbyr tjenester innen nisjene alternative investeringer og Corporate Finance, opplyser Idsøe.

Utenlandsk kompetanse dominerer
Driftsdirektør Pål A. Dahlberg i HitecVision Private Equity sliter i dag med å finne kvalifiserte personer til ledige stillinger.

- Vi opplever at det er vanskelig å rekruttere dyktige personer til finansnæringen i Stavanger. De vi ansetter i selskapet i dag, har nesten utelukkende utdanning fra utlandet, og da særlig Australia og USA. Satsingen på UiS er et tiltak som skal gjøre nytte der skoen trykker mest. Vi vil bidra til å plassere Stavanger som en finansby, fastslår han.

Dahlberg ser også fordeler med å samarbeide med fagmiljøet ved UiS. Han håper på et tett samarbeid og tror at også fagmiljøet vil dra nytte av å følge finansbransjen på nært hold.

Administrerende direktør Morten Warland i GE Money Bank roser de andre aktørene.

- Først vil jeg gi honnør spesielt til SKAGEN Fondene og Sparebank 1 SR-Bank. Det er tvilsomt om dette hadde blitt realitet uten deres aktive deltagelse. I tillegg har UiS imponert, uttaler Warland.

Han mener universitetet har utvist en god blanding av sterkt engasjement, entreprenørånd og en solid faglig plattform.

- Jeg tør påstå, med fare for å tråkke enkelte på tærne, at få akademiske miljø i Norge kan vise til noe lignende.

- Vi har lang tradisjon for å rekruttere fra UiS, og har svært gode erfaringer med det. I tillegg henter vi inn spesialkompetanse internasjonalt fra General Electric-systemet. Det gir mange fordeler, men verdien av å utvikle denne kompetansen lokalt er åpenbar. Slik sett sammenfaller denne satsingen både med våre egne ambisjoner som bank, men ikke minst med Stavanger-regionens. Skal vi som bedrift og region fortsette å utvikle oss og vokse, er dette et av de viktigste virkemidlene vi kan benytte, tror Warland.

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Håkon Vold