MENY

21,8 millioner i overskudd

Styret ved Universitetet i Stavanger godkjente onsdag 15. februar foreløpig årsregnskap 2011. Universitetet gikk i fjor med 21,8 millioner kroner i overskudd.

Foreløpig årsregnskap for 2011 for Universitetet i Stavanger (UiS) er gjort opp med et driftsresultat på 21,8 mill. Dette innebærer et mindreforbruk for universitetets samlede virksomhet. Tilsvarende viste årsregnskapet for 2010 et samlet mindreforbruk på 21,6 millioner kroner.

Regnskapet for 2011 viser totale driftsinntekter på 1 130,5 millioner kroner, det vil si en økning på 47,9 mill eller 4,4 prosent sammenlignet med 2010. Isolert sett representerer den bevilgningsfinansierte delen (BFV) driftsinntekter på 935,4 millioner, noe som er 50 millioner høyere enn i 2010.

Den eksternfinansierte prosjektvirksomheten (BOA) viser samlede driftsinntekter på 195,1 millioner kroner, og dermed en nedgang på 2,1 millioner fra 2010. Prosjekter med midler fra EU viser imidlertid en positiv utvikling. Ekstern finansiering (det vil si rene tilskudd/inntekter fra NFR, EU, næringsliv med flere) utgjør 19,0 prosent av KD- bevilgningen i 2011. Vedtatt strategi har som målsetting at ekstern finansiering innen 2020 skal utgjøre 30 prosent av statlig bevilgning.

UiS fikk fra 2010 til 2011 en økning i den statlige grunnbevilgningen på nærmere 60 millioner kroner, eller 6,9 prosent, knyttet til økning av utdanningskapasiteten og økt resultatbasert uttelling. I den interne fordelingen for 2011 fikk tilnærmet alle enheter ved institusjonen en realvekst i sine budsjetter sammenlignet med 2010. Tildelingen la til grunn økt aktivitet, hovedsakelig på undervisningssiden i form av nye studieplasser og nye studier.

Handlingsrommet har i 2011 jevnt over vært større enn tidligere, men det regnskapsmessige mindreforbruket som er synliggjort både ved 1. og 2. tertial og nå ved årsslutt, viser at UiS som helhet har hatt utfordringer med å gjennomføre vedtatte aktiviteter i samsvar med budsjetter og planer for 2011. I siste tertial har det imidlertid skjedd en økning av aktiviteten som samsvarer med planene, og med den følge at mindreforbruket ikke har økt ytterligere ved utgangen av 2011.

Samelt aktivitetsnivå ved UiS vurderes nå å være der det skal være.

Regnskapet skal revideres av Riksrevisjonen, og endelig behandles på styremøte i juni.