MENY

Anbefaler å avslutte fusjonsprosessen

Universitetsdirektøren anbefaler UiS-styret å avslutte fusjonsprosessen med HSH. En av årsakene er at UiS og HSH ikke har klart å enes om en felles fusjonsplattform. UiS har styremøte søndag 21. juni.

–  UiS gikk helhjertet inn i en fusjonsprosess med HSH. Styret og universitetsdirektøren mente en fusjon ville tjene begge institusjoner. UiS hadde en visjon med bilde av et større universitet, et større regionalt nedslagsfelt og med interessante muligheter for faglige synergier og faglig slagkraft i fremtiden til beste for så vel regionen og nasjonen som for studentene og de ansatte, sier universitetsdirektør John B. Møst.

Han legger til at i løpet av fusjonsprosessen har imidlertid prosjektet støtt på skjær i sjøen.

Styrke UiS
Når Møst nå anbefaler å avslutte fusjonsprosessen, understreker han at det viktige framover blir å styrke universitetet i tråd med vedtatt strategi.

–  UiS bør utnytte det potensialet som ligger i European Consortium of Innovative Universities, hvor UiS er medlem, og IRIS og prioritere å bygge fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.

– Det kan også være en fordel å være liten og effektiv med en tydelig profil som skiller oss fra andre institusjoner i Norge i et nasjonalt landskap med stadig likere institusjoner, understreker universitetsdirektøren.

Vurderingen
Møst skriver i sin vurdering i saksfremlegget til styret: «Universitetsdirektøren tar til etterretning at tross styrets klare vedtak, har ikke partene klart å enes om en felles fusjonsplattform innen tidsfristens utløp.

Universitetsdirektøren registrerer at det er manglende vilje i HSH til å finne ordninger som styret ved UiS har satt som forutsetning for fusjon og et omforent innhold i en felles fusjonsplattform. Videre tar universitetsdirektøren på alvor den skepsis som finnes i fagmiljøer ved UiS for fusjonen.

Styret har vært opptatt av at det må følge med økt basisbevilgning til den kompetansehevingen som er påkrevd i en fusjonert enhet. Universitetsdirektøren kan ikke berolige styret med at det er gitt tilstrekkelig sikre signaler om dette fra Kunnskapsdepartementet.

Etter en totalvurdering mener universitetsdirektøren at en fusjon med HSH vil være et for stort risikoprosjekt for UiS og universitetets videre utvikling.

Basert på forannevnte faktorer ser ikke universitetsdirektøren at strukturreformens intensjon om høyere kvalitet i utdanning og forskning og mer robuste institusjoner blir innfridd ved en fusjon for UiS sitt vedkommende, særlig tatt i betraktning de skjerpede kvalitetskravene Stortinget har innført.

UiS oppfyller alene alle krav som er satt til akkreditering av studietilbud og som universitet. Universitetsdirektøren er nå opptatt av å få ro til å konsentrere virksomheten om å styrke universitetet i tråd med vedtatt strategi».

Forslag til vedtak
Universitetsdirektøren ber om styrets tilslutning til ovennevnte vurdering og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til vedtak: Styret vedtar å avslutte fusjonsprosessen med HSH.

Her er lenke til styresaken. 

Tekst: Elin Nyberg

Styremøte

Fra styremøtet ved UiS 11. juni 2015.