MENY

Anne Grete Jenssen disputerer i Trondheim

Anne Grete Jenssen ved Institutt for sosialfag på UiS disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) torsdag 3. desember 2009.

Jenssen skal disputere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved NTNU i Trondheim, Avhandlingens tittel er: ”Brukermedvirkning i sosialtjenesten. En studie av sosialarbeidernes perspektiv.” Oppgitt emne for prøveforelesning: ”Nærhet og distanse i praksisforskning.”

Større forståelse
Brukermedvirkning er lovpålagt og det er sterke politiske, faglige og yrkesetiske føringer for brukermedvirkning i offentlig forvaltning. Studien utforsker mulighetene til å styrke sosialtjenestens brukermedvirkning.

Brukernes perspektiv på brukermedvirkning har vært gjenstand for flere studier. Ved å belyse sosialarbeidernes perspektiv i tillegg, får en større forståelse og et bedre grunnlag for handling.

Hemmer eller fremmer?
Avhandlingen bygger på data som er innsamlet i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og en kommunal sosialtjeneste. Det ble gjort forsøk med brukermedvirkning på systemnivå. Jenssen benyttet ulike kvalitative forskningsmetoder. I datainnsamlingen er det benyttet praksisforskning, feltarbeid, fokusgruppemøter og individuelle intervju.

Resultatene av studien beskrives ved å belyse hvordan sosialarbeiderne opplever at de tre aktørene, sosialarbeiderne, brukerne og konteksten, henholdsvis fremmer og hemmer brukermedvirkning.

Tok for gitt
Studiens resultater viser at en del kunnskap som sosialarbeiderne tok for gitt, ble endret i forbindelse med utprøving og utforsking. Den nye kunnskapen ga sosialarbeiderne nye handlingsmuligheter.

De største ”sannhetene” som sosialarbeiderne tok for gitt, var at brukermedvirkning var i brukernes interesse, og at brukermedvirkning var mulig. Avhandlingen synliggjør at disse ”sannhetene” er avhengig av hvilket innhold som legges i begrepet.