MENY

Anne Lise Holm disputerer

Anne Lise Holm, Høgskolen Stord/Haugesund, disputerer for ph.d. graden ved Universitetet i Stavanger fredag 28. august 2009 med avhandlingen “The meaning of emotional pain. Analytic interpretative research on women’s experiences of mental health problems”.

Disputasen finner sted fredag 28. august kl. 12.15 i Kjell Arholms hus, Auditorium A2. Prøveforelesning kl. 10.00.Oppgitt emne for prøveforelesning:"Hur kan sjuksköterskan använda sig av ett hermeneutiskt närmelsesätt såväl i forskning som ivårdandet av patienter som lider av emotionell smärta? Problematisera hur hermeneutiska principer kan tillämpas såväl i forskning avseende patientens lidande som i sjuksköterskans möte med patienten."

Om avhandlingen

Kvinner med en ustabil (borderline) (BPD) personlighetsforstyrrelse beskriver sin emosjonelle smerte som intens. Emosjonell smerte er definert som ’brudd i selvet’ og et behov for å forsvinne eller skjule seg.

Målet med studien er å få en dypere forståelse for meningen med fenomenet emosjonell smerte gjennom å utforske og tolke kvinners erfaringer.

Studien har et hermeneutisk design.

Data ble samlet inn ved hjelp av en oversiktsartikkel og tre empiriske studier basert på intervjuer med 13 kvinner med diagnosen BPD.

Tolkningstema(Artikkel I); ’Det emosjonelt misbrukte og forsømte barnet’; ’Den emosjonelle kamp som fører til selvskading; og ”Problemer med å kontrollere følelser som fører til sosiale problemer”.

Tolkningstema (Artikkel II); ’Makt’ og ’Vurdering av sårbarhet’.

Tolkningstema (Artikkel III);  ’Lengsel etter forsoning’.

Tolkningstema (Artikkel IV); ’Å ofre seg selv’.

Den overordnede hermeneutiske tolkning omfattet fem tema; ’Forsoning og tilgivelse av selv og andre’; ’Motets betydning’; ’Vilje til mening og ansvar’;  ’Å ofre seg selv, en måte å overleve på’ og ’Visdom til å rekonstruere et mer ekte selv’.

Konklusjon

Konklusjonen viste at manglende evne til å ta ansvar for en selv eller nære andre innebar opplevelse av eksklusjon og fremmedgjøring. Kvinnene trengte mot og vilje i kampen for å overleve den smertefulle tilstand av skyld, skam og uverdighet. Forsoning ble et eksistensielt gjennombrudd inn i kjernen av selvet der meningen med emosjonell smerte var å oppleve seg fri, hel og ekte.

Doktorgradarbeidet kan føre til større forståelse i det kliniske feltet når det gjelder personer som er i en emosjonell smertefull tilstand der de er i fare for å skade seg, ta sitt eget liv, eller der deres atferd kan være vanskelig å forstå og tolke..

Utforskning av pasienters livserfaringer kan også bidra til dybdekunnskap og en annen forståelse  enn kvantitativ forskning i psykiatrien.

Anne Lise Holm er født og bosatt i Haugesund. Hun er utdannet sykepleier l983-l986 og har spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie. Hun har grunnfag  i jus, mellomfag i kommunalrett  ved Universitetet i Bergen, grunnfag sosialpedagogikk, mellomfag og hovedfag i pedagogikk (Cand. polit.) ved Universitetet i Oslo.  Anne Lise Holm er tilsatt som høgskolelektor ved Institutt for Sykepleieutdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Doktorgraden er finansiert av Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna, Haugesund.

Bedømmelseskomité: 1. Professor Antonio Barbosa da Silva, Ansgar Teologiske Høgskole. 2. Førsteamanuensis Åsa Roxberg, Haraldsplass Diakonale Høgskole og universitetslektor ved Växjö Universitetet. 3. Førsteamanuensis Febe Friberg, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder: Professor Elisabeth Severinsson, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Instituttleder Kari Vevatne, Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger