MENY

Åpent møte om dannelsesperspektiver i høyere utdanning

Leder i Dannelsesutvalget og prorektor ved Universitetet i Oslo, Inga Bostad, presenterer dannelsesperspektiver i høyere utdanning i et åpent møte onsdag 18. november kl. 1800 på Arkeologisk museum.

Bostads foredrag har tittelen: "Dannelsesperspektiver i høyere utdanning – danning som arena for kollektiv refleksjon og som samfunnsengasjement blant både studenter og ansatte."

Alle er hjertelig velkommen til møtet, som bli arrangert av Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Ønsker å gjenreise allmenndannelsen
Dannelsesutvalget, som i august i år kom med innstillingen "Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre", ønsker å gjenreise allmenndannelsen i høyere utdanning og har arbeidet ut ifra en forståelse av at endringer i sektoren de senere år har medført en svekking av dannelsesperspektiver og -aspekter ved utdanningene.

Utdanningssamfunnet er stilt overfor en helt ny verden - både når det gjelder internasjonalisering av kunnskap, den enkelte students livssituasjon og den nye borgerrollen. Det krever en gjennomtenkning av hva studenter skal lære - av hensyn til sin rolle som samfunnsborger, av hensyn til sine yrkessjanser og av hensyn til dem selv som tenkende, følende og handlende mennesker. Utdanningen må derfor skje i en kontinuerlig prøvende og kritisk kultur der den enkeltes evne til å kunne tilegne seg ny kunnskap - bredt og undrende uansett disiplin - vil være kjernen.

Inga Bostad er, foruten prorektor ved Universitetet i Oslo, dr.philos og førsteamanuensis i filosofi samme sted. Hun har ledet Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Tidligere ledet hun det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget som kom med nytt formål for barnehagen og skolen. Bostad har publisert en rekke fagbøker og lærebøker, og hun har vært både skribent, forlagsredaktør og
tidsskriftsredaktør.