MENY

Arktisk olje- og gassvirksomhet gir utfordringer

Rektor Aslaug Mikkelsen og professor Oluf Langhelle ved Universitetet i Stavanger er redaktører for boken ”Arctic Oil and Gas”. Den tar for seg konsekvensene av arktisk olje- og gassvirksomhet, og gis ut på London-forlaget Routledge.

- Boken er først og fremst et innspill i debatten om videre utvikling av olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk. Den er ment å skulle gi en oversikt over ulike konfliktområder som er forbundet med olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk, sier Mikkelsen.

Boken, som har tre hovedkapitler, er resultat av et stort internasjonalt forskningsprosjekt ved Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag.

- Den innledende delen er om de grunnleggende forskningsspørsmålene, der blant annet begrepene bærekraftig utvikling og bedriftenes samfunnsansvar gjennomgås. Det følges opp av del to, med casestudier fra Alaska, Canada, Norge og Russland. Her fokuseres det på politikk, miljø og menneskerettigheter. Del tre har et komparativt kapittel og avsluttes med et kapittel der ledelsesmessige implikasjoner diskuteres, forklarer Mikkelsen.

Fokus på klima

Klima er et viktig tema når det gjelder arktiske strøk. Likevel er ikke lokalbefolkningen i disse områdene nødvendigvis så opptatt av dette.

- Fokus i Alaska og Canada er urbefolkningens rettigheter. I Russland dreier politikken seg om økonomisk resultat og de muligheter til velstand og makt som oljen gir. Oppfatningen er at klimaproblemene er et globalt problem. I Norge er miljødikusjonene mer framtredende og olje- og gassvirksomheten ses på som en klimatrussel, sier hun.

Tverrfaglig og internasjonalt

I 2005 fikk en UiS-gruppe støtte fra Norges forskningsråd og 100 000 dollar fra Shell Exploration & Production Europe for å belyse sosiale og miljømessige konsekvenser av en utvidelse av olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk. Prosjektet har tittelen “Social issues and sustainable development in expanding the oil and gas activities in the Arctic.” I tillegg ble det etablert et internasjonalt tverrfaglig nettverk med forskere fra Alaska, Canada og Russland. Totalt har 16 forskere fra fire land vært med på prosjektet.

Det er flere forhold som er felles for de fire landene.

Levestandard
- Felles for alle land er at de i hovedsak er positivt innstilt til olje- og gassvirksomheten i arktiske strøk, sier Oluf Langhelle.

Men det er knyttet noen betingelser til utviklingen. En felles betingelse er at mer av profitten av virksomheten må bli igjen i arktiske strøk. Med andre ord: De som bærer risikoen vil ha betalt for det.

- Det er også store utfordringer når det gjelder bærekraftig utvikling med hensyn til fattigdom, klima og biologisk mangfold. Mye av begrunnelsen for at profitten må bli igjen i arktiske strøk, er at de ser for seg en fremtidig levestandard på linje med det som er sør for Polarsirkelen. Derfor er hensynet til utvikling av arbeidsplasser av stor viktighet, understreker han.

Prosjektgruppen på UiS har bestått av prosjektleder og professor Aslaug Mikkelsen, professor Torleiv Bilstad, professor Oluf Langhelle, førsteamanuensis Kjetil Fred Hansen, dr. stipendiat Bjørn-Tore Blindheim og doktorstipendiat Ove Heitmann Hansen (finansiert av Norske Shell). De er alle representert med artikler i boken I tillegg til masterstudent i endringsledelse, Olaug Øygarden.