MENY

Arlene Arstad Thorsen disputerer

Arlene Arstad Thorsen disputerer fredag 30. januar 2009 ved Universitetet i Stavanger med avhandelingen ” Teachers’ Priorities and Beliefs: A Venture into Beliefs, Methodologies, and Insights”.

Disputasen finner sted fredag 30. januar kl. 10.00 i Arne Rettedals hus, auditorium Ø-110.

Prøveforelesning torsdag 29. januar kl 15:15. Oppgitt emne for prøveforelesning: Teacher practice and teacher beliefs. - What are the links and the right order of the three ingredients of teaching a) teacher's personal teaching beliefs b) professional development interventions and c) change in teaching context.

Om avhandlingen

Avhandlingen fokuserer på førskolelæreres/læreres prioriteringer og subjektive forståelse/oppfatning om håndtering av atferd, praksis i barnegruppen, syn på barn, og tro på egen evne til å mestre opplæring/undervisning av barn og håndtering av atferd. Det er 122 førskolelærere fra barnehager og 132 lærere fra 1. og 2. klasse i skoler som har deltatt i studien. Flere metoder er benyttet til å studere disse forhold, og undergrupper har blitt trukket ut for også å kunne fokusere på mer kvalitative sider ved fenomenene.

Resultater

- Resultatene tyder på en sterk kollektiv oppfatning om en autoritativ lærerstil, sier Arlene Arstad Thorsen. Det vil si å være tydelig og varm i kontakten med barn med tanke på håndtering av atferd. Det var også stor enighet om et omsorgsfullt, aksepterende og barnesentrert syn på barn. Disse forhold kan representere grunnleggende oppfatninger hos de voksne uavhengig av om barna går i barnehage eller på skole. Det var mer varierende syn på praksis i forhold til barnegruppen, men hovedtendensen er karakterisert av en relasjonsorientering og hvor prosess er viktig.

Andre fokuserte mer på det akademiske og på strukturering av dagen etter et fast mønster, men det var også noen som vektla en modell og felleskapsorientering knyttet til læring. Rundt to tredjedeler av alle deltakerne (254) rapporterte å ha middels tro på egen evne til å innfri i forhold til opplæring/undervisning av barn, mens ca en tredjedel beskrev dette som høyt.  Tendensen er motsatt i forhold til forventninger til egen mestring knyttet til håndtering av atferd. Omtrent en tredjedel av deltakerne beskrev det som middels og ca to tredjedeler karakteriserer det som høyt. Disse forhold blir bekreftet og videre belyst gjennom intervju.

Relevans

- Det er nyttig å bli bevisst hvordan personlig subjektivitet, kunnskap og atferd henger sammen med og påvirker vår kontakt og kommunikasjon med andre, sier Arstad Thorsen . Dette kan gi en dypere personlig innsikt i og forståelse av relasjoner mellom førskolelærere/lærere og barn, samt intensjonene bak lærerpraksis og barns læring. Det kan føre til større grad av åpenhet og motivasjon til å evaluere og revidere gjeldende subjektive forståelse og praksis, og bidra til positive endringer både for barn og førskolelære og lærere.

Muligheten for slik endring har relevans for førskolelærer og lærerutdanningen, for praktiserende læreres forsatte vekst og utvikling, og for implementering av nye rammeplaner/læreplaner. PhD prosjektet tyder på at en effektiv måte å avdekke subjektivitet på i denne sammenheng er gjennom bruken av Q-metodologi.

Arlene Arstad Thorsen er bosatt i Stavanger og er opprinnelig førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk fra 1990 (halvårsenhet) og 1995 (2. avdeling) og med hovedfag i spesialpedagogikk fra 1998. Hun har vært tilsatt på Senter for atferdsforskning siden 1996 og arbeider nå som universitetslektor samme sted ved Universitetet i Stavanger.

Bedømmelseskomitéen har bestått av:           

1. Førsteamanuensis Harm Tillema, Leiden University

2. Professor Steven Brown, Kent State University

3. Førsteamanuensis Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder: Professor Robert C. Pianta, University of Virginia                           

Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.