MENY

Årsberetning og regnskap for IRIS

Omsetningen i konsernet IRIS var i 2009 285 millioner kroner mot 278 millioner kroner i 2008. Omsetningen i morselskapet IRIS utgjorde 274 millioner kroner og er redusert med 4 mill. kroner i forhold til 2008.

I 2009 oppnådde konsernet IRIS en realisert gevinst på 12,8 mill. kroner fra kommersialiseringer sammenlignet med 3,0 mill. kroner i 2008. Resultat før skattekostnad i morselskapet IRIS utgjorde 4,3 mill. kroner mot 20,2 mill. kroner for 2008. Resultatet er inklusiv mottatt aksjeutbytte fra datterselskaper med 3,3 mill. kroner.

Nye energiformer
IRIS har i mange år i hovedsak arbeidet med petroleumsrettet forskning. Dagens klimautfordringer og det økende globale energibehovet utfordrer IRIS’ forskning i retning av mer effektiv og miljømessig produksjon av olje og gass, håndtering av CO2-utslipp, fornybar energi samt energieffektivisering i samspillet mellom dagens og morgendagens energiformer.

IRIS' vitenskapelige nøkkelkompetanse innen petroleum er reflektert i to av tre strategiske satsinger; ”Automatisert boring” og ”Flerfase reservoarstrømning". Disse satsingene er nå utviklet til også å innbefatte dyp geotermi og lagring av CO2. IRIS’ storskala-anlegg, Ullrigg og Risavika Gas Centre, blir samtidig utvidet for å kunne håndtere disse problemstillingene.

Industrisamarbeid
Energiproduksjon medfører store miljømessige utfordringer. IRIS sitt tredje strategiske satsingsområde, ”Integrert marin miljøforskning” er utviklet i tett samarbeid med petroleumsindustrien. IRIS har utviklet et sterkt forskningsmiljø med fokus på biomarkører / biosensorer og har etablert et nyskapende teknologiselskap for tidlig varsling av miljømessig skadelig aktivitet (Biota Guard AS).

I 2009 ble arbeidet med IRIS Samfunns- og Næringsutviklings vitenskaplige toppsatsing ”Samfunn og globalisering - Ny dynamikk knyttet til økende internasjonalisering” påbegynt. Satsingen har et langsiktig perspektiv frem mot 2017 og operasjonaliseres innenfor programmene ”Organizational studies in a global working life” og “Negotiating democracy”.

Last ned og les hele styreberetningen her (pdf)