MENY

Årsregnskapet viser fortsatt Bofu-behov

Regnskapet for 2009 viser et merforbruk i totalregnskapet på 11,3 mill. kroner og et merforbruk på statsbevilgningen på 0,2 mill. De underliggende tall viser ytterligere forverring av forholdet lønn/driftsmidler, og dermed et fortsatt behov for omstillingsprosessen Bofu.

Universitetets totalinntekt passerer for første gang en milliard kroner. Dette er en økning på 118 mill eller 12,8 prosent fra 2008. Noe av denne økningen (51 millioner) skyldes at Arkeologisk museum (AM) ble del av universitetet fra 1. januar 2009, men selv uten AM er økningen stor.

Det har vært en viss realvekst i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) og stadig mer penger kommer også fra eksterne kilder, som Norges Forskningsråd (NFR) og EU. Antall doktorgradskandidater (29) og mengden publisert forskning blir rekordstor i 2009.

Mindre handlingsrom
Samtidig viser regnskapet en aktivitetsøkning, uttrykt som økning i lønnsmidler, som er for høy.

– Dette er en trend vi har sett de siste årene, og dette uroer meg, sier universitetsdirektør Per Ramvi. Utfordringen er at faste kostnader blir en stadig større del av universitetets driftsbudsjett, hovedsakelig på grunn av økte lønns- og pensjonsutgifter samt husleie. Dette fører til at handlingsrommet skrumper inn år for år.

– Hvis vi skal få mer faglige driftsmidler til å satse på økt kvalitet, er det avgjørende at vi bedrer forholdet mellom lønns- og driftskostnader. Regnskapet for 2009 viser en ytterligere forverring av dette forholdet. Kjernen i Bofu-prosessen (Balansert omstilling for utvikling) er å få ned lønnskostnadene ved å kutte og omstrukturere aktivitet. Derfor fortsetter Bofu-prosessen med uforminsket styrke, sier Ramvi.

Fokus på bedre resultat
Ved utgangen av 2009 var det registrert 1 226 ansatte ved UiS, en økning på 124 fra i fjor, og en økning på totalt 100,8 årsverk sammenlignet med status pr 31.12.2008. I denne økningen ligger 64 årsverk knyttet til AM.

Totalregnskapet for 2009 viser at UiS hadde et negativt driftsresultat på 11,3 millioner kroner. Merforbruket skyldes, foruten endringer i regnskapsprinsipper for føring av gaveforsterkningsmidler, bruk av akkumulerte prosjektmidler, dvs at aktivitet og framdrift i disse prosjektene har økt. Bare 0,2 millioner skyldes merforbruk på bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), altså den ordinære driften som er finansiert av KD.

– Allerede i juni i fjor viste prognosen at vi kunne risikere å gå med inntil 15 millioner kroner i minus på KD-bevilgningen, dersom tiltak ikke ble satt inn. Det endelige resultatet skyldes flere forhold, og hele organisasjonen har holdt et skarpt fokus på å bedre resultatutviklingen. Dette innebærer at vi som organisasjon ikke drar med oss store underskudd inn i 2010, noe som ville forverret situasjonen vår ytterligere. Situasjonen er likevel ulik ved enhetene, sier Ramvi.

Knapt budsjett
Teknisk-naturvitenskapelig fakultet trekker alene med seg 9,9 mill merforbruk inn i 2010, Humanistisk fakultet 4,6 mill. og Arkeologisk museum 1,1 mens Samfunnsvitenskapelig fakultet kan ta med seg et lite driftsoverskudd på 1,3 mill.

Dette kommer altså i tillegg til et relativt knapt 2010-budsjett, og en problematisk utvikling med økende lønnskostnader og stadig mindre faglige driftsmidler.

Udisponerte midler ved styret, samt innsparinger i sentrale stabsenheter, balanserer ut merforbruket ved fagenhetene i regnskapet. De udisponerte midlene består i hovedsak av inndratt merforbruk fra 2008, utsatte institusjonsprosjekter og ubrukte, sentrale overhead-midler fra prosjekter.

– Det kunne i løpet av året være fristende å bruke disse pengene til å subsidiere merforbruk ved fagenhetene. Men det ville bare være å skyve problemene foran oss, sier Ramvi.

Overskudd på prosjekter
Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) ved UiS representerer eksterne inntekter på 185,8 mill. i 2009, noe som er 16,3 mill. høyere enn i 2008. Det er samtidig avregnet 33 mill. i indirekte kostnader (overhead), og representerer midler som i det alt vesentlige føres tilbake til fakulteter og institutter. Beløpet er om lag 8 mill. høyere enn i 2008.

Prosentvis utgjør eksterne inntekter 21,9 prosent av KD-bevilgningen i 2009. Universitetet i Stavanger har i strategiplan 2020 en målsetting om at ekstern finansiering skal utgjøre minst 30 prosent av den statlige bevilgningen.

UiS har pr. 31.12.2009 en samlet prosjektportefølje på 342 aktive prosjekter. Av disse er totalt 207 opprettet i 2009 med en budsjettert inntekt for 2009 på 99,5 mill. og en samlet, budsjettert kontraktsverdi på 219,0 mill.

Avsluttede oppdragsprosjekter pr. 31.12.2009 viser et samlet overskudd på 1,47 mill. som foreslås overført virksomhetskapitalen ved UiS.

Humanistisk fakultet
Det humanistiske fakultet hadde et merforbruk på 4,6 millioner kroner i 2009. Lønnsutgiftene har vokst betydelig mer enn den statlige rammen de siste årene, og utgjør 95 prosent av de samlede kostnadene ved fakultetet. For å komme i balanse, ser fakultetet ingen annen mulighet enn å redusere studietilbudet.

SV-fakultetet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner i 2009. Dette er 7,8 millioner kroner bedre enn prognosen etter 2. tertial. Det store avviket henger blant annet sammen med at eksternt finansiert virksomhet ikke er blitt fortløpende belastet prosjekt. Også SV-fakultetet vurderer det slik at lønnskostnadene relativt sett opptar for stor del av driftsbudsjettet.

TekNat
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2009. Indirekte skyldes deler av dette et merforbruk fra 2008 som fakultetet måtte trekke med seg inn i 2009. For øvrig skyldes merforbruket hovedsakelig høye lønnskostnader, først og fremst høyere variabel lønn og overtid for vitenskapelig ansatte. I tillegg kommer en inntektssvikt i forhold til forventet overhead fra ulike prosjekter.

Arkeologisk museum
Arkeologisk museum har et merforbruk på 1,1 millioner kroner på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten i 2009. Dette er i hovedsak lønnskostnader for fast ansatte prosjektledere i eksternt finansiert virksomhet.

Stab og fellestjenester
Felles ressurssenter (FReS) hadde en viss realnedgang i rammen og måtte stramme inn noe i 2009. Enheten kom ut med 0,2 mill i merforbruk, som trekkes med inn i 2010.

Stab og ledelse hadde et underforbruk på 5,9 millioner kroner. Dette skyldes innsparing på ca to millioner kroner i forbindelse med ubesatte stillinger på Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring og Utdanningsavdelingen. I tillegg ble institusjonsprosjekter som prosjektstyringsverktøy og nettportal utsatt, noe som ga tre millioner kroner i besparelser.

UiS Pluss har i 2009 krav til at 50 prosent av enhetens budsjetterte lønnskostnader skal finansieres ved eksterne midler. I løpet av 2009 har aktiviteten, og dermed antall ansatte og lønnskostnader ved UiS Pluss, økt i forhold til det som var budsjettert. Til tross for dette viser UiS Pluss et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 1 mill ved at aktiviteten har generert overheadinntekter og dekningsbidrag på solgte timer.

Styremøte fredag
Foreløpig årsregnskap for 2009 vil bli lagt fram som sak 03/10 på styremøtet fredag 12. februar. Se saksliste og innkalling her. Forslag om tiltak i forbindelse med Balansert omstilling for utvikling (Bofu) legges fram i egen sak for styret. Se omtale av dette her.