MENY

Åtte vil bli rektor ved UiS

Seks interne og to eksterne kandidater har søkt rektorstillingen ved Universitetet i Stavanger. Dette er nå klart etter at søknadsfristen utløp ved midnatt lørdag.

Blant de åtte søkerne er to kvinner og seks menn. De interne søkerne er:

 • instituttleder Tor Hemmingsen
 • prorektor Dag Husebø
 • instituttleder Gro Johnsen
 • professor Einar Marnburg
 • professor Klaus Mohn
 • dekan Elaine Munthe

Eksterne søkere er chief credit officer Thorbjørn Gaarder og structural engineer Victor Rioboo.

Den nye rektoren vil tiltre 1. august 2019. Det er første gang at topplederstillingen ved UiS skal besettes ved ansettelse, ikke gjennom valg som tidligere har vært normen.

Om kandidatene

uis.no presenterer her de interne kandidatene (i alfabetisk rekkefølge). Vi har også bedt dem svare på følgende to spørsmål:

 1. Hvorfor søker du rektorstillingen?
 2. Hvorfor skal UiS tilsette deg?
   

Tor Hemmingsen (62)

Hemmingsen er professor og instituttleder ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved UiS.

Han er dr. scient. i elektrokjemi/korrosjon fra UiB, var prorektor ved UiS i perioden 2011-2015 og har vært professor ved UiS siden 2007. I tillegg har han hatt vitenskapelig stilling ved Universitetet i Tromsø samt vært forskningssjef i petroleum ved IRIS og forskningssjef i Schlumberger.

Hemmingsen har sittet i styret for European Chemical and Molecular Science og var i en årrekke president i Norsk Kjemisk Selskap.

– Jeg har fått oppleve UiS i rivende utvikling helt siden jeg var første ansatte stipendiaten ved RDH i 1984, og jeg er svært motivert til å bidra i den videre utviklingen. Å være med på å gjøre UiS enda mer synlig internasjonalt er en utfordrende og spennende oppgave. Jeg har en bred industrierfaring innen flere fagfelter, et bredt kontaktnett og erfaring med etablering av forskningssamarbeid med utenlandske institusjoner.

– Utvidelse av helseutdanningene i samarbeid med nye SUS, omstilling av industri etter en tid hvor olje har vært, og fortsatt er, bærebjelken samt økt bruk av datateknologi og automatisering innen de fleste områder gir spennende perspektiver for fremtiden, og krav til nytenkning. Jeg ønsker å være med å stimulere slike tverrfaglige satsninger med samarbeid på tvers av fakulteter og institutter.

 

Dag Husebø (46)

Husebø er førsteamanuensis og prorektor ved UiS. Han har en ph.d. i utdanningsvitenskap fra UiS. Han har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2003, først og fremst ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Fra 2014-2016 var Husebø leder for Uniped ved UiS og har i dag verv i European Consortium of Innovative Universities og nasjonale verv innen UH-sektoren, herunder bl.a. som medlem i UHR-Utdanning, UHR-Museum og digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Husebø har også vært rektor ved Næringsakademiet og hatt flere verv i fotballklubben Viking, bl.a. som styreleder.

– Jeg søker stillingen som rektor ved UiS basert på sterk motivasjon og tro på egne lederegenskaper. Lederegenskapene er knyttet til erfaringer, forskning og en sterk relasjonell kompetanse. Jeg er en person som ser folk og som motiverer til felles innsats. Jeg kjenner UiS inngående som organisasjon, og også våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

– Som prorektor har jeg vært med på å stake ut kursen satt, og vil representere kontinuitet sammen med ungdommelig pågangsmot. Målet er å realisere UiS sin strategi og skape en best tenkelig arbeidsplass og studiested for kollegaer og studenter, sier Husebø til uis.no.

Gro Johnsen (59)

Johnsen er leder for Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved UiS. Hun ledet også det tidligere Institutt for matematikk og naturvitenskap og har vært tilknyttet universitetet siden 2006.

Hun har doktorgrad fra Norges Veterinærhøgskole i Oslo og har tidligere jobbet som fagansvarlig ved IVAR IKS, avdelingsleder i Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland (nå Mattilsynet) og forsker og lektor med ansvar for mikrobiologi ved Norconserv (nå Nofima).

– Dette er en viktig jobb. UiS er en markant aktør og fremstår som helhetlig. Det faglige nivået er høyt med et jevnt og høyt antall ansatte med professorkompetanse, mange nasjonale sentre, og er kommet langt innen digitalisering av undervisning. Det er spennende å få bidra til en videre utvikling av UiS mot fremragende forskning og undervisning. Arbeide fremtidsrettet i samsvar med det grønne skifte, smarte byer og regionalt samarbeid.

– Min solide ledererfaring fra sammensatte fagmiljø, har gitt meg en bred og solid kompetanse og et vidt kontaktnett. Jeg har visjoner for å lede UiS videre, sier Johnsen i en uttalelse til uis.no.
 

Einar Marnburg (62)

Marnburg er professor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS. I perioden 2011-2016 var han dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS og prodekan for forskning ved samme fakultet fra 2007 til 2011.

Marnburg har en doktorgrad i business administration fra NTNU og hadde tidligere en vitenskapelig stilling ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Han har vært ansatt ved UiS/Høgskolen i Stavanger siden 1995 og ble professor på Norsk hotellhøgskole i 2006.

– Til tross for vekst i studenter og forskning er UiS fremdeles et halvt godt eller halvt dårlig lokalt universitet. UiS trenger særpreg - å vokse innenfor en egen nisje. Dette vil jeg som rektor arbeide for ved å «internasjonalisere» UiS eller gjøre UiS til et «åpent universitet». Dette er spennende og kan bli kjempe bra!

– Som professor i ledelsesfag og over 10 års erfaring fra ulike lederverv innen akademia, har jeg den tyngden som skal til. I min tidligere stilling som dekan ved UiS har jeg demonstrert evne til å være uredd og drive inkluderende prosesser som skaper reelle endringer, sier Marnburg til uis.no.

 

Klaus Mohn (54)

Mohn er professor på Handelshøgskolen ved UiS og har en doktorgrad i petroleumsøkonomi fra samme universitet. Han har jobbet som forsker ved SSB og DNB Markets og hatt flere stillinger innenfor økonomi, finans, strategi og kommunikasjon i Statoil, deriblant sjeføkonom i perioden 2009-2013. Han har vært ansatt som professor i full stilling på UiS siden 2013.

Mohn sitter også i to av regjeringens ekspertutvalg: ett som skal evaluere Mineralloven og ett som skal vurdere klimarisiko for den norske økonomien.

– Jeg har vokst opp sammen med UiS og sett den rivende utviklingen på nært hold, både fra utsiden og nå fra innsiden. Derfor har jeg ambisjoner på vegne av universitetet. Med en karriere i grensesnittet mellom akademia, næringsliv og samfunn, er tiden kommet til å bruke kompetansen i større lederoppgaver.

– Det er gode folk som har søkt stillingen. Selv blir jeg giret av tanken på å samarbeide med studenter og ansatte om å sette fart og retning for UiS. Klar kommunikasjon, akademisk dybde, ledermessig bredde, lange opphold i næringslivet og tett kontakt med samfunn og politikk gir relevant bakgrunn for oppgaven, sier Mohn.


Elaine Munthe (60)

Munthe er professor og dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora på UiS. Hun har vært dekan for fakultetet (og dets forgjenger, Det humanistiske fakultet) siden 2013. Hun ledet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk fra 2008 til 2010.

Munthe er dr. polit. fra UiO og ble professor i pedagogikk ved UiS i 2007. Hun har også arbeidet ved Senter for profesjonsstudier ved daværende HiOA og Senter for atferdsforskning, UiS.

Munthe har ledet Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og flere ekspertgrupper, både i Norge og utlandet. Nå leder hun blant annet et panel som skal evaluere den danske lærerutdanningen.

– UiS har engasjerte studenter og ansatte som vil noe og som har utrolig mye å by på. Vi er både tett på og langt framme, og vi har potensial til å være enda tettere på og enda lenger framme. Vi må fortsette å være «universitetsbyggere». Vi må finne ut av nye måter å være universitet og å være universitet i verden, samtidig som vi ivaretar sentrale verdier og lange linjer. Dette vil jeg være med på.

– Jeg har mye ledererfaring, og kan dokumentere resultater som vi har fått til sammen innen forskning, utdanning og partnerskap med arbeidslivet. Utdanning og læring er mitt fagfelt og studiekvalitet vil stå høyt på agendaen.
 

Eksterne søkere

Det er to eksterne søkere til rektorstillingen. Thorbjørn Gaarder (63) er chief credit officer med bosted Oslo og Victor Rioboo (44) structural engineer med bosted Songdalen.

Første ansatte rektor

Bakgrunnen for utlysningen er at UiS endrer ledelsesmodell fra valgt rektor til ansatt rektor med ekstern styreleder. Endringen skjer 1. august 2019, og rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet.

Rektor ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

I utlysningen heter det:

"Universitetets rektor skal være en samlende leder med strategisk overblikk og interesse for utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Det søkes etter rektor med høy vitenskapelig kompetanse og et bredt faglig og politisk nettverk som kan stimulere til fremragende faglige resultater, og som kan bidra til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig organisasjon. UiS skal tilby attraktive og relevante studier, rekruttere engasjerte studenter og tiltrekke seg et høyt kompetent personale.

Kandidaten må ha:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, og førstehåndserfaring fra universitets- og høgskolesektorens kjernevirksomhet
 • ledererfaring på høyt nivå fra kompleks kunnskapsorganisasjon og erfaring med medvirkningsbaserte prosesser
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • politisk forståelse, er nytenkende og strategisk
 • administrativ kompetanse og økonomiforståelse
 • evne til å skape tillit internt, nasjonalt og internasjonalt, og som har vist evne til nettverksbygging innenfor og utenfor akademia
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk"

Saksbehandling

Søknadene blir håndtert av et innstillingsutvalg, ledet av professor Gro Ellen Mathisen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS. Både ansatte, studenter og eksterne styrerepresentanter er med i utvalget, som legger fram sin innstilling for UiS-styret.

Saken blir ventelig avgjort i styremøte 6. desember.

Tekst: Anne Selnes og Leiv Gunnar Lie