MENY

Balansert omstilling for utvikling på Arkeologisk museum

På bakgrunn av høyere utgifter enn inntekter generelt ved Universitetet i Stavanger, har UiS-styret vedtatt å iverksette tiltak for å sikre en balansert omstilling for utvikling (Bofu). Alle enheter er bedt om å foreslå tiltak for enheten til universitetsdirektøren innen 31.12.09. Arkeologisk museums forslag innebærer å redusere avhengigheten av oppdragsmidler.

For Arkeologisk museum vil 2009 som kjent gi et merforbruk på cirka 2,5 millioner kroner. Ledelsen ved museet har i forslaget til Bofu-tiltak vektlagt å redusere lønnskostnadene i årene fremover, for å bedre handlingsrommet. Tiltakene skal innrapporteres innen årsskiftet og behandles i UiS-styret i februar 2010.

Udramatisk
- For Arkeologisk museums del kan omstillingene i forbindelse med Bofu skje uten dramatiske inngrep. Ingen av våre cirka 80 ansatte vil miste jobben. Museets forslag innebærer en reduksjon i antall prosjektfinansierte stillinger og naturlig avgang med 10 årsverk. 2,5 av disse er allerede gjennomført i 2009. Ytterligere 5 årsverk vil reduseres i neste treårsperiode. 2 til 3 årsverk vil primært skje ved naturlig avgang, sier direktør Harald Jacobsen.

De prosjektfinansierte stillingene, internt kjent som ”post 21-stillinger”, ble opprettet på begynnelsen av 1980-tallet og baseres på at eksterne oppdrag dekker lønnsutgiftene til de om lag 25 personene som står oppført på denne posten.

- Vi overfører 7,5 prosjektfinansierte stillinger fra ”post 21” til basisfinansierte stillinger, og får dermed redusert vår avhengighet av oppdragsmidler betraktelig. En styrking over statsbudsjettet for 2010 og omprioritering av interne midler muliggjør overføringen, sier Jacobsen.

Merforbruk i 2009
Museet har foreløpig ikke fått den økningen i basisbevilgningen som det var søkt om i forkant av fusjoneringen med Universitetet i Stavanger, det vil si 10 millioner kroner.

- Årsakene til underskuddet i 2009 er sammensatte. Vi har hatt en omstillingsprosess i forbindelse med sammenslåingen med universitetet som har gitt både økonomiske og arbeidsmessige konsekvenser. Det har dessuten vært en endring i regnskapsprinsippene og nye budsjettsskalkyler til tiltakshaver i eksterne oppdrag som har redusert inntjeningen, sier Jacobsen.

Museet er nødt til å opprettholde bemanningen på et annet plan enn fakultetene på UiS, da eksterne oppdrag er en viktig inntjeningspost.

- Det er vanskelig å sammenligne museets drift med for eksempel undervisningskostnader på fakultetene. En tredjedel av museets inntekter baseres på oppdrag. Vi har inntjening på naturvitenskapelige undersøkelser, konserveringsbaserte oppdrag og ikke minst på fornminne-utgravinger. Museet har behov for å opprettholde god kompetanse blant annet på arkeologiske utgravinger hvor det må vurderes om fornminner ødelegges av utbyggingsplaner, sier Jacobsen.

Naturlig avgang

- Foreslaget innebærer at naturlig avgang normalt ikke vil erstattes, dersom det ikke er strategisk og driftsmessig svært viktig å videreføre stillingene. Forventet naturlig avgang de neste tre årene er to til tre årsverk, sier Jacobsen.

Omstillingsforslaget innebærer at egen arbeidskraft må brukes i eksterne oppdrag i større grad enn tidligere.

- Vår tidligere praksis med å ta inn ekstra arbeidskraft i utgravingsprosjekter må reduseres i forbindelse med oppdrag. Prosjektene må primært søkes løst gjennom tid avsatt i arbeidsplanen til hver enkelt ansatt. Dette må samtidig balanseres med tilstrekkelig kvantitativ og kvalitativ bemanning, rammer for forsking og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og eit godt arbeidsmiljø, sier Jacobsen.

Internt allmøte
Museets ansatte har i løpet av høsten blitt informert om planlagte Bofu-tiltak. Onsdag 16. desember ble Bofu-forslaget fra Arkeologisk museum fremlagt i et internt allmøte. Tiltakene skal innrapporteres innen 31.12.2009, og universitetsstyret skal behandle de konkrete tiltakene 12. februar 2010.

Les mer om Balansert omstilling for utvikling ved UiS.