MENY

Bedre mobilitet av forskere

Universitetet i Stavanger har sluttet seg til Charter & Code og HR Strategy for Researchers gjennom en erklæring signert av Universitets direktør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen.

Charter & Code er anbefalinger og ikke rettslig bindende dokumenter og bygger på EUs ”Best praksis”.
Denne tilslutningen innebærer en intensjonserklæring om at UiS vil iverksette prosesser som på sikt vil føre til at dokumentenes innhold i størst mulig grad blir til en erfart realitet.

1000 institusjoner og 30 land
Charter & Code er i ferd med å etablere seg som den generelt anerkjente rettesnoren for HR-policy for forskere i Europa. Til nå har omkring 1000 institusjoner fra 30 land i og utenfor Europa undertegnet Charter & Code.
I Norge har UHR og Forskningsrådets anbefaling om tilslutning allerede blitt fulgt opp av en rekke utdanningsinstitusjoner.
Charter og Code vil for UiS være et av flere virkemidler for å bedre imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og – mobilitet på både nasjonalt og europeisk nivå.

Arbeidet med å integrere prosedyrer knyttet til Charter & Code er allerede i gang, dette vil videre bli innlemmet i en handlingsplan. UiS vil bli evaluert av EU med hensyn til UiS praksis og C&C prinsipper. Målet er at vi som universitet tilstreber å etterleve prinsippene og kan smykke oss med utmerkelsen ”HR excellence in research ”, et kvalitetsstempel for institusjonen, men samtidig en kvalitetssikring for forskere som skulle søke seg hit.

Erfaringer fra andre universiteter som har gjort dette viser at aktuelle tiltak ofte er sammenfallende med saker man allerede gjør eller har planer om å gjøre. En avviksanalyse for Norge som ble gjort av UHR i 2009 viser også at de aller fleste av prinsippene i C&C er godt ivaretatt gjennom norsk lovgivning.

Mer informasjon om Charter & Code finner du på Charter & Code Euraxess eller ved henvendelse til Kjetil Kiil Halvorsen i Personalavdelingen.