MENY

Bedre prinsipper for risikostyring

Christine L. Berner (29) forsvarer sin doktorgrad i risikostyring ved UiS den 10. februar. Hennes avhandling kan gjøre det enklere å ta i bruk nye og bedre metoder for risikostyring innenfor ulike anvendelsesområder, spesielt petroleumssektoren.

Avhandlingen tar blant annet for seg et risikoperspektiv som har blitt utviklet ved Universitetet i Stavanger de siste 10-15 årene, og bidrar til å gjøre det klart for bruk. Petroleumstilsynet har nylig lagt til grunn en ny risikodefinisjon som er i tråd med dette perspektivet.

Selv om arbeidet i avhandlingen i stor grad er av generell metodisk art, er hovedvekten av anvendelser og eksempler i avhandlingen hentet fra petroleumsvirksomheten. Arbeidet bidrar dermed til å klargjøre hvilke følger den nye risikodefinisjonen vil få innenfor denne spesifikke anvendelsen.

Usikre antagelser

Doktorgradsavhandlingen består av fem artikler om håndtering av usikkerhet og kunnskapsstyrke i risikoanalyse og -styring på ulike områder. Avhandlingen foreslår løsninger for hvordan usikkerheter kan inkluderes i risikoanalyser og håndteres videre av de som er ansvarlig for risikostyringen.

Fokuset har hovedsakelig vært på antagelser og annet som danner grunnlaget for risikoanalysene: Hvordan kan man inkludere usikre antagelser og sørge for at disse blir skikkelig kommunisert og håndtert?

Strømløse amerikanere

En av artiklene tar for seg hvordan forskjellige tenkte orkaner i USA kan føre til overraskende mange strømløse amerikanere. Artikkelen er skrevet i samarbeid med forskere på Johns Hopkins University USA, i forbindelse med et fire måneders utenlandsopphold.

I artikkelen viser forskerne stormenes potensial med tanke på antallet amerikanere som kan miste strømmen.

– Basert på våre simuleringer ser vi at USA har potensial for å oppleve opptil fem ganger flere strømløse enn hva de har opplevd frem til nå, sier Berner.

Petromaks-prosjekt

Doktorgradsarbeidet har i hovedsak blitt utført på Universitetet i Stavanger i perioden 2013-2016, med førsteamanuensis Roger Flage som hovedveileder.

Arbeidet har vært knyttet til forskningsprosjektet «Improved risk assessments - to better reflect the knowledge dimension and surprises». Det er et prosjekt innenfor forskningsprogrammet Petromaks II, og er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd.

Om kandidaten

Christine L. Berner er 29 år og fra Bærum. Hun har en bachelorgrad i matematikk og en mastergrad i risikostyring, begge fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber til daglig som ingeniør i selskapet DNV GL, som sammen med Kunnskapsdepartementet har bidratt til finansiering av doktorgraden.

Disputasen finner sted ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, 10. februar 2017.

Berner forsvarer da sin avhandling, som har tittelen «Contributions to Improved Risk Assessments – To Better Reflect the Strength of Background Knowledge».

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Christine Berner, phd i risikostyring ved UiS

Christine Berner