MENY

Bjørg Frøysland Oftedal disputerer

Bjørg Frøysland Oftedal disputerer for ph.d. graden ved Universitetet i Stavanger tirsdag 7. juni med avhandlingen ”Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes”.

Disputasen finner sted tirsdag 7. juni klokken 12.00 i Kjell Arholms hus, Auditorium A1.

Prøveforelesningen er klokken 10.00. Oppgitt emne er “Vitenskapsteoretiske og metodiske utfordringer ved bruk av mixed methods i kunnskapsutvikling innenfor helse- og sosialfag”.

Manglende motivasjon for egenbehandling
Det antas at manglende motivasjon kan være en viktig årsak til at mange ikke når kravene for tilfredsstillende blodsukkerregulering. Likevel har vi lite kunnskaper om hva som motiverer den enkelte til å regulere sin diabetes.

Hensikten med studien har derfor vært å studere faktorer som kan være relatert til motivasjon for egenbehandling hos voksne med type 2 diabetes. Studien baserer seg på gruppeintervju med 19 personer med type 2 diabetes, samt en spørreskjemaundersøkelse med 425 personer med denne sykdommen.

Avhandlingen har undersøkt to faktorer som antas å være viktige for motivasjon for egenbehandling av type 2 diabetes. Den første faktoren er mestringsforventning; altså troen på at man kan klare å gjennomføre det som trengs for å møte de utfordringene sykdommen krever. For det andre antas det at viktige verdier som opplevd nytte og kostnader kan påvirke motivasjonen for egenbehandling både positivt og negativt.

Sunn mat og fysisk aktivitet viktig
Resultatene indikerte at mange ikke følger anbefalingene om daglig sunt kosthold og fysisk aktivitet. Flertallet rapporterte at de tror de kan klare å være fysisk aktive og ha et sunt kosthold og at dette vil gi dem en helsegevinst. Studien viste en positiv sammenheng mellom troen på å klare å være fysisk aktiv, og det å faktisk være fysisk aktiv. For kosthold var denne sammenhengen svakere.

Avhandlingen har også kartlagt viktige livsverdier som fremmer eller hemmer diabetesreguleringen. Mange med type 2 diabetes opplevde en konflikt mellom målet om tilfredsstillende blodsukkerregulering og andre viktige verdier i livet, som det å oppleve sosial tilhørighet. Slike konflikter mellom ulike mål eller verdier kan hemme motivasjonen for diabetesregulering.

Lite støtte fra familie og venner
I tillegg har studien undersøkt hvordan personer med type 2 diabetes oppfatter støtten fra helsepersonell, familie og venner. De fleste rapporterte å være fornøyd med støtten fra helsepersonell, mens få rapporterte at de ofte opplevde støtte fra familie og venner. Undersøkelsen viste kun svake relasjoner mellom opplevd støtte og rapportert diabetesregulering.

Dette kan ha sammenheng med at deltakerne i intervjuundersøkelsen indikerte at personer med type 2 diabetes trenger en mer kontinuerlig oppfølging med et større fokus på praktiske råd særlig knyttet til kosthold og fysisk aktivitet.

Savner kontinuerlig oppfølging
Studien indikerer at det kan være hensiktsmessig at helsepersonell legger vekt på å forstå hvordan livsverdier kan virke på diabetesregulering når en forsøker å stimulere til motivasjon for sunt kosthold og fysisk aktivitet. Den peker også på at mer praktiske og individualiserte råd særlig knyttet til fysisk aktivitet og kosthold, samt tilretteleggelse for kontinuerlig oppfølging kan være hensiktsmessig.

Doktorgraden er finansiert av Universitetet i Stavanger og Diabetesforbundet.

Bjørg Frøysland Oftedal er fra Sandnes, bor i Gjesdal. Hun er ansatt som universitetslektor ved institutt for helsefag ved UiS. Hun er utdannet cand. san fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hovedveileder har vært professor Edvin Bru fra UiS. Medveileder har vært førsteamanuensis Bjørg Karlsen fra UiS.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Astrid Klopstad Wahl, Universitetet i Oslo, professor John Gunnar Mæland, Universitetet i Bergen og leder av komiteen førsteamanuensis Bodil Furnes, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen er fungerende dekan ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Einar Marnburg.