MENY

Bok om faglig skjønn og medvirkning

Et godt faglig skjønn og brukerens medvirkning er grunnleggende i helse- og omsorgstjenesten. Nå er fem av forskerne på institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger ute med ny bok om temaet.

Beslutninger som treffes i helse- og omsrogstjenesten skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. I boka stiller forfatterene flere spørsmål. Hva vil det si å utøve faglig skjønn? Hva slags type virksomhet er dette? Hvilken posisjon har brukeren i skjønnsutøvelsen, og hvilket handlingsrom har fagpersonen?

Det er dynamikken mellom brukermedvirkningens plass i det faglige skjønnet og det faglige skjønnets betydning for ivaretaking av brukeren og faglig forsvarlig yrkesutøvelse som blir utforsket i boka, som retter seg mot studenter innen helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, og mot fagpersoner i helse- og sosialtjenesten.

Boka gis ut på Fagbokforlaget og er skrevet av førstelektor Helene Hanssen, universitetslektor Kristin Humerfelt, dr. juris og førsteamanuensis Alice Kjellevold, førstelektor Anne Norheim og dosent Rita Sommerseth.

De fem forfatterne ved institutt for helsefag ved UiS håper at boka vil inspirere til diskusjoner om og videre utvikling av faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og sosialfaglig arbeid.