MENY

Bruker drama i kampen mot undertrykking

I Slovenia lever det mange mennesker fra det tidligere Jugoslavia som daglig blir undertrykt. Et samarbeidsprosjekt mellom UiS og en slovensk organisasjon kan være med å bidra til at minoritetsgruppers posisjon i Slovenia blir styrket.

  • Slovenere tester ut forumteater. Foto: Gunhild Brænne Bjørnstad.
  • De undertryktes teater slo an i Slovenia. Gunhild Brænne Bjørnstad og Anna Songe-Møller til venstre i bildet.
  • Gunhild Brænne Bjørnstad i midten, Anna Songe-Møller til høyre i Slovenia.

Tjue år har gått siden Jugoslavia ble oppløst. Likevel lever flere mennesker fra det tidligere Jugoslavia i Slovenia, uten en offisiell status som sikrer dem kollektive rettigheter. Universitetet i Stavanger (UiS) er med som partner i et EØS-finansiert prosjekt, som har som mål å styrke minoritetsgruppers posisjon i Slovenia.

Pina - Association of culture and education, er prosjektkoordinator i prosjektet «Equality of national communities of the former Yugoslavia and their members in Slovenian Istria», og har UiS som samarbeidspartner. Også Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er invitert med inn i prosjektet. 

Jobber for minoritetene
I Istria, som er en multietnisk region sørvest i Slovenia, kom det fram i en folketelling fra 2002 at 15 prosent av innbyggerne definerte seg selv som mennesker som tilhørte et nasjonalt fellesskap beståaende av nasjoner fra det tidligere Jugoslavia. I denne regionen er disse etniske folkegruppene mer avkoblet enn i resten av samfunnet og blir til daglig undertrykt. De blir ikke offisielt anerkjent som minoriteter. Den italienske folkegruppen, som kun utgjør én prosent av befolkningen, blir derimot anerkjent. For å forbedre situasjonen til disse folkegruppene, jobber Pina døgnet rundt for minoritetsgruppenes rettigheter. 

Målet med prosjektet er å hjelpe de etniske gruppene i Slovenia til å vedlikeholde deres kulturelle og etniske identitet. Samtidig ønsker de å synliggjøre behovet disse folkegruppene har, for mer politisk representasjon og synlighet i det offentlige liv. Hovedmålet er å stimulere til likestilling og bidra med en bevisstgjøring rundt dette og å fremme en interkulturell forståelse og dialog.

Har en ekspertrolle
UiS har en ekspertrolle i prosjektet, og det er dosent Anna S. Songe-Møller og universitetslektor Gunhild Brænne Bjørnstad ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk samt førstelektor Karin B. Bjerkestrand ved Institutt for Estetiske fag, HiOA, som skal drive opplæring og veiledning i teatermetoden «solidaritetsforumteater» (SFT).

SFT er en videreutvikling av forumteater av Songe-Møller og Bjerkestrand. Forumteater er en teaterform som tilhører «De Undertryktes Teater» av Augusto Boal, som kan fungere som et verktøy for å oppnå sosial rettferdighet, myndiggjøring og bevisstgjøring. 

I august i fjor kom medlemmer fra organisasjonen Pina på besøk til Norge og UiS, for å lære hvordan de kan bruke denne teatermetoden. Pina ønsker å bruke «De Undertryktes Teater» for å mobilisere samfunnet slik at etniske folkegrupper i Slovenia kan leve sammen i et fellesskap og respektere hverandre. 

Endre lover
Videre ønsker Pina gjennom dette arbeidet å endre lover og forskrifter for minoritetsgrupper i Slovenia. Organisasjonen tar sikte på å støtte utviklingen av et sivilt samfunn og en demokratisk dialog mellom ulike minoritetsgrupper og resten av samfunnet.

I februar reiste de tre drama-/teaterpedagogene ned til Koper i Slovenia for å følge opp prosjektet. Songe-Møller, Brænne Bjørnstad og Bjerkestrand fikk oppleve at organisasjonen hadde tatt i bruk «De undertryktes teater» og dannet en gruppe av amatørskuespillere. I etterkant av Norgesbesøket hadde de i tillegg hatt egne workshops der de hadde lært teaterformen videre til lærere, kulturarbeidere og andre som er interesserte i minoritetsspørsmål i Slovenia.

De tre drama-/teaterpedagogene ledet flere workshoper i Slovenia. De erfarte at metoden ga deltagerne kunnskaper, og var et redskap for holdningsendring og bevisstgjøring, både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.

Kreativ metode
– Deltagerne var glade og takknemlige for at de hadde fått lære en kreativ metode der de kunne diskutere, iscenesette og problematisere deres egen posisjon i det slovenske samfunnet, forteller Brænne Bjørnstad.

SFT åpner opp for at tilskuerne kan gripe inn og delta i iscenesettelsen av undertrykkende situasjoner. Bjerkestrand var overrasket over det store engasjementet som fant sted og mener dette skyldes at de identifiserte seg med temaene som ble problematisert på scenen.  Songe-Møller sier videre at flere av deltagerne fortalte i etterkant at de hadde lært mye om seg selv, og hvordan de kunne endre undertrykkende situasjoner uten å undertrykke tilbake.

I tillegg til å lede workshoper og følge opp prosjektet, gav de tre drama-/teaterpedagogene opplæring i å være «joker» i et forumteater. En joker er en nøytral part som leder forumteaterforestillingen og får tilskuerne til å komme opp på scenen og spille ut sine ideer eller løsningsforslag. 

Forskningsprosjekt
Dette EØS-prosjektet inngår i et nasjonalt forskningsprosjekt, «Drama – Teater – Demokrati», hvor målet er å utdanne kompetente demokratiske borgere. Dette er et innovativt forskningsnettverk med 40 forskere fra landets høyskoler og universiteter. Prosjektet består av fire kluster; marginalitet, teater i lokale miljø, utdanning og skole, og drama og helse og dramatisk arbeid med de minste. EØS-prosjektet inngår i klusteret marginalitet.

Songe-Møller, Bjørnstad og Bjerkestrand sitt mandat er å undervise, veilede medlemmer av Pina, holde workshops, skrive en forskningsartikkel og å forelese på avslutningskonferansen i Slovenia i februar 2016. 


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Gunhild Brænne Bjørnstad/Anna Songe-Møller