MENY

Bruker nettbrett til å lære om Kunst og håndverk

Halvparten av norske lærerstudenter mener at utdanningen ikke bidrar til å øke deres digitale kompetanse. Nå får grunnskolelærerstudentene som tar Kunst og håndverk innføring i hvordan de kan bruke nettbrett til å lære om faget.

Grunnskolelærerstudent Sondre Sandvig sitt kubistiske selvportrett. Grunnskolelærerstudent Sondre Sandvig sitt kubistiske selvportrett.

Førsteamanuensis Torunn Dagsland har det siste året ledet prosjektet «Øyet som ser»  Nettbrett og visuell kompetanse. Et forsknings- og utviklingsprosjekt i grunnskolen og grunnskolelærerutdanningen» sammen med førsteamanuensis og kunstner Kristoff Nasilowski samt gjesteforeleser Marianne Undheim.

Digital kompetanse
Målet med prosjektet var å få gi grunnskolelærerstudentene som tar faget Kunst og håndverk en bredere digital kompetanse som de igjen kan ta med seg ut i skolen når de er ferdig utdannet.

I kunnskapsmålene for faget heter det at studenter bør kunne bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram, planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker, bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy og dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner.

– Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Den digitale verden har endret seg mye på kort tid, og det gjelder å henge med. Det er heldigvis mulig å ta i bruk enkle verktøy som et nettbrett for å komme mer inn i tiden, sier Paulsen Dagsland.

Ønsket mer digital kunnskap
I et tidligere forskningsprosjekt Dagsland har gjort blant elever i grunnskolen, kom det frem at elevene mener at det i sterkere grad bør fokuseres på digital kunnskap når det kommer til undervisningen i Kunst og håndverk. Undersøkelsen viste også hvordan kunst kan brukes som utgangspunkt for skapende arbeid og legge til rette for det læringspotensialet som ligger i dialogen mellom elevene.

Prosjektgruppen fikk prosjektmidler fra Forum for studentaktive undervisningsformer til bruk av innkjøp av nettbrett samt en faglig oppdatering hos foreleserne i faget. Spørsmålet prosjektgruppen stilte seg var: Er vår lærerutdanning i tilstrekkelig grad tilrettelagt for en undervisning der studentene kan lære om digitale verktøy i skapende sammenhenger? 

Moderne selfies
Før høstsemesteret startet, fikk faglærerne i faggruppen Kunst og håndverk en faglig oppdatering som de kunne ta meg seg inn i undervisningen i faget «Kunsthistorie, fagdidaktikk og praktisk estetisk arbeid». Når studentene var ute i praksis fikk de igjen lære bort det de hadde lært til elevene.

Studentene fikk i oppgave å iscenesette seg selv med utgangspunkt i et selvportrett av en kunstner. Oppgaven «Selfies» skulle lære studentene mer om kunsthistorie-faget og hvordan de kunne bruke et portrett i kunsten om til selfies på sosiale medier. Her brukte de nettbrett og apper for å lage et portretter av seg selv.

– Dette var en oppgave som fort ble veldig populær siden det er så tidsaktuelt for ungdommer. Kunst og håndverk er et identitetsfag og med denne oppgaven kunne studentene lære mer om den skapende prosessen gjennom en måte som ungdommer lett kan kjenne seg igjen i, sier hun.

Laget animasjonsfilmer
Bildene ble bearbeidet i appen Brushes, og de ferdige produktene ble utstilt på universitetet. Neste oppgave gikk ut på å lage et kubistisk portrett basert på to portrettfoto. Her fikk studentene lære om kubismen og dialog med kunst i skolen gjennom praktisk estetisk arbeid. Studentene satte sammen bildene til et kubistisk portrett ved å bruke en app med navn Procreate.

Studentene fikk også i oppgave å lage en animasjonsfilm med utgangspunkt i et kunstverk av Munch. De brukte flere ulike program på nettbrettet for å redigere tekst og lyd og skape musikk og lærte å lage historier med kunst som utgangspunkt.

– Veldig lærerikt
Studentene tok meg seg den nye digitale kunnskapen ut i en to ukers lang praksisperiode de hadde før jul på ulike grunnskoler. I faget Kunst og håndverk er det studenter fra både grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. - trinn og 5.-10. trinn. Studentene fra grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gav elevene i oppgave å ta bilder av ulike landskap og bruke appen Brushes til å gjøre de surrealistiske for å lære om surrealismen i kunsthistorien. Mens grunnskolelærerstudentene fra 1-7. trinn gav elevene i oppgave å lage ulike animasjonsvideoer. 

– Elevene synes det var utrolig gøy og lærerikt å bruke digitale verktøy i undervisningen. De var utrolig spente og krye når de kunne vise frem det de hadde jobbet med for lærere og klassekamerater, sier Paulsen Dagsland. 

Grunnskolelærerstudent Sondre Sandvig ved UiS mener at det har vært spennende å bruke nettbrett i undervisningen.

– Jeg synes nettbrett fungerer som et godt supplement til undervisningen. Jeg har en tendens til å gi opp eller starte helt på nytt dersom jeg gjør mange feil med blyant og maling, ettersom det ofte kan være vanskelig å rette opp noe 100 prosent uten at det synes. Gjøres det en feil når man tegner eller maler på nettbrett, kan man enkelt og greit viske ut eller gå ett steg tilbake, og alle spor av feil blir borte. Digital tegning og maling er mye mer "tilgivende", og i så måte mer motiverende, sier han.

Heve den digitale kompetansen
Norges universitets rapport, Digital tilstand i høyere utdanning fra (2011) viser at halvparten av lærerstudentene mener at utdanningen ikke bidrar til å øke deres digitale kompetanse. Nå mener Dagsland at det bør sees nærmere på hvordan Universitetet i Stavanger kan bidra til at det digitale i større grad får en plass i skolen.

Hun mener også at det bør undersøkes hva UiS kan gjøre for å heve den digitale kompetansen til de ansatte.

– Det trenger ikke nødvendigvis være vanskelig eller dyrt å få inn mer digital kompetanse. Nettbrett er et bra verktøy som kan man jobbe med overalt og appene som vi har brukt i dette prosjektet har ikke vært veldig kostbare. Vi bør få det digitale mer inn i undervisningssammenhenger og gi de faglige mer oppdatert kunnskap på området, sier hun. 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Privat