MENY

Dag Jostein Nordaker har disputert

Universitetslektor Dag Jostein Nordaker har disputert for PhD-graden ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Universitetslektor Dag Jostein Nordakers avhandling "Dans i skolen" analyserer hvordan norske fagtidsskrift, nasjonale læreplaner og kultur- og utdanningspolitiske dokument argumenterer for og mot dans som obligatorisk emne og aktivitet i den norske grunnskole, hvilket dansefaglig innhold som beskrives og hvordan dans omtales som selvstendig fag eller del av fagene musikk og kroppsøving.

Avhandlingens perspektiv er didaktologisk og baserer seg på didaktikk som vitenskap og teori, det vil si at den har et analytisk og ikke-normativt utgangspunkt. De tre typer tekster blir analysert ut fra kategoriene legitimering og begrunnelse, innhold, faglig status og kjønn.

Analysene avdekker at den språklige beredskap i relasjon til dansefagets didaktikk lider under mangelen på gode avgrensinger av dans som kunnskapsområde og fag i forhold til grunnskolen, og at dansen hovedsakelig har blitt legitimert ut fra at den er en godt egnet aktivitet til å utvikle generelle mål innen oppdragelse og danning, samt at den er personlighetsutviklende.

Gjennom å vise alternativer til funnene i empirien, er det et mål at avhandlingen vil tilføre nye perspektiver i diskusjonene om dans i grunnskolen.

Disputasen fant sted i Århus fredag 13. mars.