MENY

Den viktige medarbeidersamtalen i helsetjenesten

Frøydis Perny Vasset forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i ledelse ved Universitetet i Stavanger 29. november 2012. Hennes studie fokuserer på medarbeidersamtalen i kommunehelsetjenesten, og hun konkluderer med at sykepleiere blir mer motivert av samtalen enn hjelpepleiere.

– Det kan se ut som medarbeidersamtalen slik den gjennomføres i dag er mest nyttig for sykepleiergruppen og mindre nyttig for hjelpepleiergruppen, sier Frøydis Perny Vasset.

Hun påpeker at kommunehelsetjenesten har om lag en 50–50 prosents fordeling av sykepleiere og hjelpepleiere, og at man derfor trenger en samtale som også er nyttig for de med lavere utdanning.

– Jeg har fått inntrykk av at medarbeidersamtalen bare er noe en «må» gjøre, det er få som virkelig reflekterer rundt hva denne samtalen betyr. Dermed er det potensiale for å få langt mer ut av en slik samtale enn hva man får i dag, sier hun.

Mer fokus på hjelpepleieren
Studiene til Vasset fokuserer på samtalen i kommunehelsetjenesten. Sektoren øker i omfang og har en økende grad av blant annet komplekse lidelser, tidspress og teknologi. Avhandlingen legger også vekt på både sykepleierens og hjelpepleierens opplevelse av medarbeidersamtalen. Vasset mener det kan være klokt å fokusere mer på hjelpepleiergruppen i fremtiden. Dette fordi de opplever minst jobbmotivasjon, faglig læring og medbestemmelse gjennom samtalen.

Vasset ser i sine studier at hjelpepleiere får en mer grundig tilbakemelding i medarbeidersamtalene enn sykepleieren, men at sykepleieren likevel stort sett er mer fornøyd med tilbakemeldingen de får gjennom samtalen enn hjelpepleieren. Sykepleierne er likevel mer kritisk til samtalen og gir lettere beskjed om det ikke er godt nok.

– De som arbeider ved sykehjem har bedre samspill og relasjoner med leder under medarbeidersamtaler enn de som arbeider i hjemmebasert omsorg. Ansatte i hjemmebasert omsorg føler mer distanse til leder også under samtalene, forteller hun videre.

To studier
Avhandlingen til Vasset består av to studier. Den ene studien er en landsomfattende studie med spørreskjema til 600 helsearbeidere. Det blir undersøkt hvorvidt helsearbeidere i kommunehelsetjenesten opplevde effekter av medarbeidersamtalen. Undersøkelsen hadde data til tre artikler, som målte ansattes opplevelse av jobbmotivasjon, rettferdighet og relasjoner gjennom bruk av medarbeidersamtalen.

Den andre studien er et feltarbeid, der en kommune blir brukt til arbeidet. Kommunen blir delt i to, og en del av kommunen har medarbeidersamtaler i små grupper; tre ansatte og leder (testgrupper). Den andre delen av kommunen har vanlige individuelle medarbeidersamtaler (kontrollgrupper). Feltarbeidet blir gjennomført to år på rad med spørreskjema til respondentene før og etter samtalene. Her blir faglig læring gjennom samtalen målt både hos både test- og kontrollgruppene, og det viser seg at testgruppene opplever mer faglig læring gjennom samtalen.

– Ansatte som hadde medarbeidersamtaler i gruppe opplevde i langt større grad enn de som hadde individuelle samtaler at samtalen var et læringsarena for faglig påfyll. De som hadde samtaler i grupper var mer deltakende og aktiv i samtalene enn de som hadde individuelle samtaler. Likevel var de som hadde gruppesamtaler og de som hadde individuelle samtaler om lag like til tilfredse med samtalen, er Vasset sin konklusjon.

Disputerer 29. november
Frøydis Perny Vasset (53) kommer fra Langevåg. Hun har en mastergrad i samfunnsplanlegging fra Høgskolen i Volda, i tillegg har hun gått sykepleierhøgskole, og har tatt både ledelse og pedagogikk. I dag er hun ansatt som Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund.

Vasset tar sin doktorgrad ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS. Hovedveileder har vært Einar Marnburg, og medveiledere har vært Trude Furunes og Eirik Nesset. Tittelen på avhandlingen er «Possible effects of performance appraisal in municipal health service» (mulige effekter av medarbeidersamtalen i kommunehelsetjenesten).

Disputasen finner sted torsdag 29. november kl 12.00 i Kjølv Egelands hus, auditorium C-101 på UiS. Prøveforelesningen er på samme sted kl 10, og har tittelen «How to improve work performance in health service -knowledge from current research».

Bedømmelseskomité: 1. Førsteamanuensis Steinar Ilstad, NTNU
2. Professor Runo Axelsson, Nordiska högskola för folkhälsovetenskap, Sverige
3. Førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag, Universitetet i Stavanger, Norge
Instituttleder Truls Engstrøm fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS leder disputasen.
 

Frøydis Perny Vasset disputerer torsdag 29. november 2012 kl 12.

Frøydis Perny Vasset disputerte torsdag 29. november 2012 kl 12.