MENY

Disputas om biologisk kjemi

Mandag 12. mars forsvarer Mari Mæland Nilsen (35) doktoravhandlingen sin i biologisk kjemi. Doktorgradsstudien har undersøkt hvordan utslipp av produsert vann kan gi langtidsmessige miljøskader i torskepopulasjonen.

I 2010 ble det sluppet ut 131 millioner kubikkmeter produsert vann på norsk sokkel. Det produserte vannet inneholder blant annet komponenter fra oljen og kjemikalier som er benyttet i produksjonsprosessen, og blir enten reinjisert eller renset før det slippes ut i havet. Selv etter rensing inneholder vannet en rekke kjemiske forbindelser som kan være skadelige for miljøet, blant annet identifiserte miljøgifter som polyaromatiske hydrokarboner og alkylerte fenoler.

Miljømessige langtidseffekter
Avhandlingen til Mari Mæland Nilsen har fått tittelen ”Plasma proteinprofilering av Atlantisk torsk (Gadus morhua) eksponert for produsert vann og alkylfenoler”. Målet for doktorgradsarbeidet har vært å undersøke om lave nivåer av produsert vann fører til spesifikke proteinendringer i Atlantisk torsk som kan fungere som sensitive og tidlige varselsignaler på eksponering eller effekt i fremtidig miljøovervåking.  For å identifisere slike proteinendringer ble det benyttet proteinprofileringsteknikker (proteomikk).

På grunn av den raske fortynningen som skjer i vannmassene er det antatt at de akutte effektene av utslipp av produsert vann er ubetydelig, men det er lite kunnskap om mulige langtidseffekter på for eksempel fisk. For å kunne påvise tilstedeværelsen og forstå eventuelle biologiske effekter er det derfor viktig å utvikle nye følsomme verktøy som kan benyttes i miljøovervåking.

Bedre diagnostikk
Ved å analysere blodplasma fra Atlantisk torsk som har vært eksponert for produsert vann (vann som pumpes opp sammen med oljen fra reservoarene) og alkylfenoler, har Mæland Nilsen funnet flere proteinendringer som kan brukes til å skille mellom eksponert og ueksponert fisk. I tillegg til bedre diagnostikk, vil dette kunne bidra til økt forståelse av hvilke biologiske mekanismer som påvirkes av slike utslipp.

Før de påviste proteinendringene kan brukes som et nytt og sensitivt verktøy i miljøovervåking må resultatene testes ut i større skala og valideres.

Post doc ved IRIS
Mæland Nilsen er cand. Scient. i molekylærbiologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (da Norges Landbrukshøgskole) fra 2001. Hun er ansatt som post doc ved International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Doktorgradarbeidet ble gjort ved IRIS under hovedveiledning av Dr. Odd Ketil Andersen (tidligere IRIS, nå BiotaTools AS). Dr. Anne Hjelle ved IRIS og professor Cathrine Lillo ved Institutt for matematikk og naturvitenskap var medveiledere. Arbeidet ble finansiert av Norges forskningsråd og IRIS.

Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15. Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.