MENY

Disputas om brukermedvirkning i psykiatrien

Marianne Storm disputerer 28. januar for phd. -graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Service user involvement in inpatient mental health services.”

Disputasen finner sted fredag 28. januar kl. 12.00 i A3 Kjell Arholms hus.

Prøveforelesningen starter klokka 10.00 og har tittelen ”Give an overview of different models of care as applied to mental health (e.g. patient-centered, shared decision making, recovery model, patient participation) and discuss how these models fit the Norwegian mental health context”.

Hvordan måle brukermedvirkning
Brukermedvirkning er en overordnet målsetting i norsk helse- og sosialpolitikk. Brukermedvirkning betyr at pasienter og brukere av helsetjenester skal ha mulighet til å medvirke i utforming av sitt eget tjenestetilbud. Brukernes erfaringer og perspektiver skal også tas hensyn til i utforming og utvikling av tjenestene i sin helhet. I hvilken grad brukermedvirkning blir gjennomført i norske distriktspsykiatriske senter har i liten grad blitt studert.

I Marianne Storms avhandling er det utviklet en skala til helsepersonell for å måle brukermedvirkning. Skalaen er brukt til å kartlegge brukermedvirkning i døgnavdelinger i distriktspsykiatriske sentre. Pasientenes syn på brukermedvirkning er innhentet gjennom intervjuer og kartlegging av brukertilfredshet.

I avhandlingen er det gjennomført et intervensjonsprogram ”Brukermedvirkning i praksis” med helsepersonell, pasienter, pårørende og brukerrepresentanter for å rette oppmerksomheten mot og utvikle brukermedvirkning i avdelingene. I avhandlingen inngår fire vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrift.

Mangelfull brukermedvirkning
Funn i avhandlingen viser at det er liten grad av brukermedvirkning i utvikling og utforming av tjenestetilbudet på avdelingene, men det er forskjeller mellom distriktspsykiatriske sentre. Helsepersonell rapporterer oftere brukermedvirkning i utforming av pasientenes egen behandling. De som arbeider kun kvelds- eller nattskift oppgir minst brukermedvirkning og samarbeid med pasientene om behandling.

I intervju forteller flere pasienter at de har få muligheter til å ha meningsfulle innspill på beslutninger om sin egen behandling. Helsepersonell på sin side rapporterer om vansker med å engasjere og motivere pasienter til å delta i planlegging av egen behandling.

Trenger intervensjonsprogram
Marianne Storms avhandling konkluderer med at skiftordninger og kultur ved distriktspsykiatriske sentre påvirker gjennomføring av brukermedvirkning. Et intervensjonsprogram kan være nyttig for å rette oppmerksomheten mot og øke helsepersonell og pasienter sin kompetanse om brukermedvirkning.

Samtidig peker avhandlingen på at helsepersonell har behov for spesifikk trening i metoder for å øke brukermedvirkning, og det er nødvendig å styrke pasientene i å tale sin egen sak.

Bok om brukermedvirkning
Marianne Storm er fra Sandnes. Hun har en cand.san-grad fra Universitetet i Bergen innen helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Hun har også forsket ved International Research Institute of Stavanger (IRIS).

I 2009 publiserte Gyldendal hennes bok om Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Samme år hadde Storm et gjesteopphold på Yale University i USA hvor hun forsket sammen med professor Larry Davidson, som også er medforfatter på to av hennes artikler i avhandlingen.

Marianne Storm har vært ansatt i stipendiatstilling ved institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Hun arbeider i dag ved institutt for helsefag, hvor hun har vært ansatt siden 2000.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført med UiS-professor Kjell Hausken som hovedveileder og UiS-professor Knud Knudsen som medveileder. Professor Aslaug Mikkelsen var hovedveileder tidlig i doktorgradsarbeidet. Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved Universitet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Adrian Edwards, Cardiff University, seniorforsker Øyvind Andresen Bjertnæs, Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten og professor Karina Aase, Universitetet i Stavanger (administrator).