MENY

Disputas om endringsprosesser på sykehus

Hvordan kan ledere og sykehusansatte bidra inn i endringsprosesser på sykehus slik at endringene blir vellykkede? Det har Olaug Øygarden forsket på.

Øygarden forsvarte sin avhandling Divergent organizational change in hospitals. Exploring how hospital leaders and employees can contribute to successful outcomes, da hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 7. februar 2020.

Selv om norske sykehus leverer tjenester av svært høy kvalitet i internasjonal sammenheng, står sektoren overfor utfordringer knyttet til ventelister, pasientsikkerhet, informasjons- og kommunikasjonsflyt, koordinering mellom ulike deler av sektoren, kvalitetsledelse og -kontroll, og ressursbruk og -fordeling.

Møter motstand fra helsepersonell

Å finne og iverksette egnede organisasjonsstrukturer og ledelsessystemer er viktig for å løse disse utfordringene. Men endringsprosessene møter ofte motstand fra helsepersonell, blant annet fordi nye strukturer og systemer ofte er basert på logikker som står i konflikt til prinsipper som er viktige for fagfolk.

Når sykehusledelsen setter i gang store endringer i organisasjonsstruktur, ledelse, mål og strategier, opplever blant andre legene det som støy i sin jobb med å behandle pasienter. Øygarden fant at topplederes viktigste bidrag kan være å begrense mengden endringer som foregår innenfor samme tidsrom, sørge for at endringene ikke bidrar ytterligere til å begrense de ansattes mulighet til deltagelse, og gi rom for at mellomledere kan lede på en endringsorientert måte.

Hva betyr dette for min arbeidshverdag?

Øygarden fant også at ledere må ta hensyn til alle berørte ansattgrupper for å få til gode resultater. En måte å ta slike hensyn på er å oversette ideene om nye strukturer og ledelsessystemer til helsepersonell, slik at de ser hvordan dette kan virke positivt inn i deres arbeidshverdag. Slike oversettelser kan skape endringsvilje blant de ansatte. Når denne endringsviljen er etablert, og endringsprosessene legger til rette for aktiv og konstruktiv deltagelse fra en bredt sammensatt gruppe sykehusansatte, kan disse bidra til å forbedre løsningene gjennom å videre oversette løsningene til å bli nyttige praksiser og rutiner på operativt nivå.

Olaug Øygarden (38) har en master i Endringsledelse fra UiS (2008). Hun er ansatt som forsker ved NORCE Samfunn.

Olaug Øygarden

Olaug Øygarden (38) er ansatt som forsker ved NORCE Samfunn. (Foto: UiS/Mari Hult)