MENY

Disputas om investeringer og risiko

Kristoffer Wigestrand Eriksen disputerer for ph.d. graden ved Universitetet i Stavanger onsdag 5.mai med avhandlingen “Risikotaking, tapsaversjon og insentiver”. Eriksen har forsket på hvor stor risiko vi tar med egne penger og andres penger.

Kristoffer Wigestrand Eriksen er knyttet til Institutt for Økonomi og Ledelse ved UiS. I avhandlingen sin tar han for seg spørsmål knyttet til folks investeringsbeslutninger og hvordan evalueringshyppigheten av ens investeringer påvirker risikotaking.

Privatinvestorers investeringsbeslutninger blir ofte gjort i samspill med profesjonelle forvaltere og investeringsrådgivere, og en av hovedproblemstillingene har vært å forstå hvordan dette samspillet påvirker risikotaking.

Er det virkelig slik at vi mennesker er mer risikovillige hvis det er andres penger som står på spill? For å belyse dette er det benyttet kontrollerte eksperimenter hvor deltakerne ble stilt ovenfor ulike investeringsalternativer.

Verre å tape
Resultatene fra eksperimentene viser at eksperimentdeltakerne tok signifikant mindre risiko med andres penger enn med egne penger. Eksperimentdeltakerne viste myopisk tapsaversjon på vegne av andre. Tapsaversjon innebærer at tap smerter mer enn hva (like i størrelse) gevinster gleder.

Myopia innebærer at investeringer blir evaluert hyppigere enn nødvendig, ved at en fører kortsiktige mentale regnskap slik at kortsiktige svingninger oppleves som reelle gevinster eller tap. Hvis smerten ved å tape penger føles større enn gleden av å få en gevinst, vil slike hyppige evalueringer bidra til overdreven risikofrykt.

Eksperimentene viste at jo oftere de som forvalter andres penger ble oppdatert på hvordan det gikk med investeringene, jo mindre risiko tok de. Eksperimentene viste også at det er frykten for tap, ikke erfaringer med tap, som bidrar til myopisk tapsaversjon. Deltakerne som opplevde å tape penger over tid, økte risikotakingen.

Et annet interessant resultat var at profesjonelle investeringsrådgivere som deltok i eksperimentet viste større grad av myopisk tapsaversjon enn andre deltakere (studenter).

Forskningen viser at folk i utgangspunktet tar mindre risiko på vegne av andre enn på vegne av seg selv. Dette indikerer at insentiver så som bonusordninger, er sentrale for å forstå profesjonelle forvalteres risikovilje.

Prøveforelesning
Disputasen finner sted onsdag 5. mai kl. 12.00 i Ellen og Axel Lunds hus, rom H-316.

Prøveførelesningen starter klokka 10.00 og har tittelen ”The equity premium puzzle. The puzzle and possible explanations”.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Matthias Sutter, University of Innsbruck, Østerrike, professor Kjell Arne Brekke, Universitetet i Oslo og professor Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger (administrator).

Hovedveileder er professor Ola Kvaløy og medveileder er professor Mari Rege, begge fra Universitetet i Stavanger. Leder av disputasen er instituttleder Bjarte Ravndal, Institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger.