MENY

Disputas om kommunal risikohåndtering og implikasjonene ved bruken av ulike risikoverktøy

Aud Solveig Nilsen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, disputerer tirsdag 22. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Avhandlingens tittel: ”Municipal Risk Management: Implications of the use of different Risk Tools”.

Disputasen finner sted tirsdag 22. mai kl. 12.00 i Auditorium C 101, Kjølv Egelands hus.

Prøveforelesningen skjer samme dag og samme sted kl. 10.00. Oppgitt emne: "Hvordan kan man med kvalitativ metodikk beskrive ulike gruppers risikoppfatninger i lokalsamsfunnet?"

Om avhandlingen

Vi leser daglig om risikoer i samfunnet enten de nå er globale eller nasjonale. Men det er lite fokus på hvordan en kan forebygge uønskede hendelser lokalt. Direktoratet for Sivilt Beredskap laget i 1994 en veileder for risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) som fremdeles er gjeldende. Denne ble laget for at kommunene skulle bli bedre i stand til å kartlegge og forebygge risiko. Innen kommunal risikohåndtering er det denne veilederen som har vært kjent fram til 2002. Da utviklet Klepp et alternativt risikoverktøy som heter Dagros. Dagros står for hverdagslige risiko og sårbarhetsanalyser. Dagros ble laget på bakgrunn av at ROS ble funnet lite egnet i en kommunal hverdag. Det er ikke forsket på Dagros tidligere.

Gjennom teorier fra blant annet sikkerhet og planlegging, belyser Aud Solveig Nilsen kommunale risikoverktøy innen en ramme av rasjonell og kommunikativ planlegging. Bruken av planleggingsteori er gjort for å forklare kommunal risikohåndtering. Problemstillingen er: Hvordan påvirker bruken av ulike risiko verktøy kommunal risikohåndtering?

Kvalitativ casestudie

Forskningen har et kvalitativt casestudie design. Våren 2003 ble det foretatt 10 kjerneintervju i hver av kommunene Klepp og Time, basert på en delvis strukturert intervjuguide. Disse funnene ga basis for oppfølgingsintervjuer som er relatert til forskningsspørsmålene i artiklene. Nærmere 30 tilleggsintervjuer ble foretatt. En omfattende dokumentinnsamling ble foretatt for å ha alternative informasjonskilder til intervjuene. Veilederne for ROS og Dagros ble analysert i forhold et teoretisk rammeverk om rasjonell og kommunikativ planlegging.

Begge risikoverktøyene har som formål å avdekke risikoer, men metodene for å gjøre dette er ulike. Funnene viser at ROS og Dagros har ulikt fokus, der ROS har et fokus på katastrofer og kriser, har Dagros fokus på hverdags risiko. ROS har planlegging og et langtidsfokus på risiko, mens Dagros er et prosessuelt verktøy der en vurderer risiko i de daglige arbeidsoppgavene. På dette viset utfyller de ulike risikoverktøyene hverandre.

Aud Solveig Nilsen (f.1965) er oppvokst i Kvernevik, Stavanger. Hun har mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, hvor hun også har vært ansatt som stipendiat. Hun er nå arbeidssøkende.

Forskningen er finansiert av Universitetsfondet og Universitetet i Stavanger.

Bedømmelsesutvalg har bestått av: Professor Inge Svedung, Karlstad universitet, Sverige, fil dr og laborator Ann Enander, Försvarshögskolan, Sverige, førsteamanuensis Preben Lindøe, UiS (administrator).

Hovedveileder: Professor Odd Einar Olsen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, UiS.

Leder av disputasen: Dekan Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.