MENY

Disputas om komplekse kriser

Bjørn Ivar Kruke disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 11. juni med sin avhandling om koordinering av humanitære operasjoner i komplekse kriser.

Avhandlingen har tittelen "Complicated coordination in a complex emergency".

Interne og regionale komplekse kriser har resultert i millioner av flyktninger, massedød som direkte eller indirekte følge av krisene, økende antall bevæpnede grupperinger, myndigheter uten mulighet til selv å håndtere krisene, og et økende behov for internasjonale humanitære responser.

Mangelfull koordinering
Størrelsen på komplekse kriser peker på behovet for en respons fra et nettverk av aktører som jobber sammen. Erfaringer fra senere kriser er imidlertid mangelfull koordinering mellom myndigheter, FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner (både lokale og internasjonale) og befolkningen. Utfordringene er mange når det gjelder koordinering.

Å definere behovet for koordinering er forholdsvis enkelt. Å spesifisere hvem som skal gjøre det, og hvordan det skal gjøres, er derimot mye mer komplisert. Hovedproblemstillingen til Bjørn Ivar Kruke har derfor vært: Hvorfor er koordinering av den humanitære responsen så komplisert i en kompleks krise?

Feltarbeid i Sudan
Avhandlingen består av to deler; en sammenfattende overordnet diskusjon, og fem forskningsartikler publisert i internasjonale tidsskrift. Empiriske data for fire av artiklene er hovedsaklig samlet gjennom feltarbeid i Darfur i Sudan i 2005 og i Sudans hovedstad, Khartoum, i 2007 og gjennom litteraturstudier.

Data for den siste artikkelen, om samfunnssikkerhet, er hovedsaklig fra samtaler med 17 forskere fra ulike forskningsinstitusjoner i Norge. De ble samlet i et forsøk på å diskutere, definere og avgrense begrepet samfunnssikkerhet.

Mange dilemma
Avhandlingen beskriver fenomenet komplekse kriser i relasjon til begrepet koordinering på feltnivå. Selv om hovedfokuset har vært på feltnivå, så viser diskusjonen i avhandlingen at koordinering i komplekse kriseområder ikke kan sees atskilt fra diskusjoner på høyere nivå: på nasjonalt nivå i kriseområdene; på hovedkvartersnivå i internasjonale organisasjoner som FN og EU; med donorer som finansierer humanitære operasjoner, som for eksempel USAID, ECHO og NORAD; i hovedkvarterene til store internasjonale humanitære organisasjoner som for eksempel, Oxfam, CARE, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp.

Krukes avhandling peker på noen sentrale dilemma i koordinering, nemlig ansvaret for koordinering av humanitære operasjoner i kriseområder hvor nasjonalstaten ikke har kapasitet, eller er en av de krigførende partene, og behov for samarbeid i kriseområdet med parter som man ikke har tillit til, samt strategisk behov for å sentralisere beslutningstaking (på grunn av politikk og økonomi) når den dynamiske utviklingen i kriseområdet krever desentraliserte beslutninger.

Forebygging
Avhandlingen peker også på viktigheten av forebyggende tiltak som å bygge robuste sosiale og tekniske strukturer som kan hindre eskalering av hendelser til akutte kriser og redusere konsekvensene av kriser som likevel oppstår. Både dilemmaene og de forebyggende aktivitetene er viktige for å forstå hvorfor noen områder rammes av komplekse kriser, og hvorfor de er så vanskelige å håndtere.

Bjørn Ivar Kruke ble født i Alta i 1966 og er oppvokst i Kirkenes, Porsanger, Kongsberg og Lillehammer. Han er utdannet ved Befalsskolen for Hærens Samband og Krigsskolen Gimlemoen. Han har en mastergrad i Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger fra 2003. Han er nå ansatt ved Universitetet i Stavanger i en prosjektstilling ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS). Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd og Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesning
Disputasen finner sted fredag 11. juni kl. 12.00 i Kjølv Egelands hus, rom C-101.

Prøveførelesningen starter klokka 10.00 og har tittelen ”Societal safety - the usefulness of the concept in understanding a weak and contested state”.

Hovedveileder har vært professor Odd Einar Olsen, mens biveileder har vært Ketil Fred Hansen. Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved Universitet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av seniorforsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt i Bergen, Professor Mathilde Bourrier vedUniversitetet i Geneve og professor Preben Lindøe ved UiS (administrator).