MENY

Disputas om kvinners sikkerhet i komplekse kriser

Kristin Sørung Scharffscher disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 25. juni med sin avhandling om hvordan humanitære organisasjoner ivaretar kvinners sikkerhet i komplekse kriser.

Avhandlingen har tittelen ”Sikkerhetsstyring i komplekse kriser. En studie av humanitære organisasjoner og kjønnsbasert beskyttelse”.

Forente Nasjoner (FN) har i mange år arbeidet for å sikre bedre kjønnsperspektiv i internasjonalt nødhjelpsarbeid, for eksempel med FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1325, 1820 og 1888. Likevel blir det stadig rapportert om at kvinner og jenter som er rammet av krig og krise opplever mangelfull beskyttelse mot seksualisert vold.

Etterlyser bedre forståelse
Med doktorgradsprosjektet sitt har har Kristin Sørung Scharffscher undersøkt hvilke faktorer i humanitære organisasjoner som hindrer implementering av kjønnsbasert beskyttelse i en kompleks nødhjelpsoperasjon.

-Jeg har fokusert på FNs humanitære system og hentet data på fire ulike organisatoriske nivåer: flyktningeleir-nivå, feltkontor-nivå, landkontor-nivå og hovedkvartersnivå. I forbindelse med datainnsamlingen har jeg gjort feltarbeid i Sierra Leone, Sri Lanka og New York, forteller Scharffscher.

I tillegg til innledningen består avhandlingen av fire artikler. I artiklene anvender hun teorier om ulykker og sikkerhetsstyring i konvensjonelle næringer for å belyse hvordan humanitære organisasjoner ivaretar kvinners sikkerhet.

-Mitt hovedfunn er at kjønnsbasert beskyttelse i komplekse nødhjelpsoperasjoner hindres av mangel på geografisk, operativ og kulturell forståelse mellom de ulike organisatoriske nivåene, sier Scharffscher.

Kommunikasjonsproblemer
Forskningsarbeidet belyser ulike aspekter knyttet til kommunikasjonsproblemer innad i FNs humanitære organisasjoner, for eksempel med hensyn til hvilken informasjon som går fra hovedkvarter til feltkontor og motsatt vei, og hvordan dette påvirker daglig praksis i kriserammede områder.

Arbeidet kan således gi ny kunnskap om hvordan humanitære organisasjoner og FN som system fungerer i praksis, og hva som skal til for at komplekse nødhjelpsoperasjoner gir kvinner mer effektiv beskyttelse.

Kristin Sørung Scharffscher er oppvokst i Trondheim og Stavanger, men er nå bosatt i Tromsø. Hun har vært tilknyttet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag ved UiS og arbeider nå som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø. Scharffscher har en mastergrad i samfunnsikkerhet og en bachelorgrad i journalistikk fra University of Westminster i London. Hennes doktorgradsarbeid er finansiert av Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesning
Disputasen finner sted fredag 25. juni kl. 12.00 i Arne Rettedals hus hus, rom Ø-130.

Prøveførelesningen starter klokka 10.00 og har tittelen “Discuss the differences and similarities between a socio-cultural and socio-technological approach to the study of complex emergencies”.

Hovedveileder har vært professor Odd Einar Olsen, mens biveileder har vært førsteamanuensis Ketil Fred Hansen. Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved Universitet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Arne Olav Øyhus fra Universitetet i Agder, professor Thea Hilhorst fra Wageningen University og førsteamanuensis Ola Andreas Engen fra UiS (administrator).