MENY

Disputas om læreres læring

Ellen Ramvi disputerer torsdag 3. mai ved Roskilde Universitetscenter i Danmark med avhandlingen ”Læring av erfaring? Et psykoanalytisk blikk på læreres læring”.

Avhandlingen er en empirisk basert undersøkelse av ungdoms-skolelæreres muligheter og betingelser for å ”lære av erfaring” i den særlige betydning av begrepet W. Bion gir i sin psyko-analytiske teori. Datamaterialet ble samlet inn via observasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskjellige norske ungdomsskoler.

Læringen blokkeres
Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av lærerarbeidet, dets utfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyse-resultatene.

Analysen viser en alminnelig lærerhverdag og en skoleorgani-sasjon, hvor lærernes ”læring av erfaring” i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellom lærernes flukt fra å forholde seg til de identitetstruende, angstfylte erfaringene, som knytter seg til lærerarbeidets basale utfordringer (først og fremst i relasjonen til elevene), og skolens manglende evne til å skape rom for en bearbeidning av disse erfaringene.

Arbeidsmiljø og helse
Ellen Ramvi har hovedfag i spesialpedagogikk og er opprinnelig sykepleier, med bakgrunn fra helse- og sosialfaglig arbeid. Hun forsket på arbeidsmiljø og helse ved Rogalandsforskning før hun fikk en stipendiatstilling på Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Ellen Ramvi jobber nå på institutt for helsefag ved UiS.

Doktorgradsarbeidet ble utført under veiledning av Birger Steen Nielsen ved Forskerskolen i Livslang Læring ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitets-center (RUC). Biveileder ved UiS har vært Gerd Abrahamsen.

Bedømmelseskomiteen består av Kirsten Weber, professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC, Judy Gammelgård, lektor, dr.phil. ved Institut for Psykologi, Køben-havns Universitet, og Peter Henrik Raae, lektor, ph.d ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Disputaser finnes sted torsdag 3. mai klokken 10.15 i St. Plenum, Pavillon 11, Roskilde Universitetscenter, Danmark.

Ellen Ramvi vil holde en forelesning fra disputasen 4. mai fra klokken 14.00 - 15.00 i KA, auditorium a-3 ved Universitetet i Stavanger.

Avhandlingen blir også presentert i neste utgave av UniverS.