MENY

Disputas om læringsverktøy i sykepleieutdanning

Cecilie Haraldseid disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21. november 2017.

Cecilie Haraldseid forsvarer avhandlingen Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in development of a technology based learning tool.

Store krav til egentrening

Innen høyere utdanning har studenter i stor grad ansvar for egen læring. I sykepleierutdanningen er ferdighetstrening et av de områdene hvor det forventes stor egeninnsats. Her trener studentene på ferdigheter som for eksempel sårstell og medisinhåndtering. Mestring av disse ferdighetene stiller store krav til studenten og små feilmarginer kan få alvorlige konsekvenser. Utdanningsinstitusjonene har i økende grad tatt i bruk teknologiske læringsverktøyer for trening av ferdigheter i simulerte pasientsituasjoner.

Studentene aktive deltakere

Avhandlingen har undersøkt hvordan et teknologisk læringsverktøy kan støtte studentenes egentrening på kliniske ferdigheter. Arbeidet har foregått i tre faser; i første del ble studentene invitert til å fortelle hvordan de vanligvis trener og hva de synes var vanskelig. Deretter ble studentene selv aktivt involvert i utviklingen av det teknologiske læringsverktøyet. Til slutt ble det undersøkt hvordan studenter kan nyttiggjøre seg et slikt verktøy. Gjennom studentenes involveringen ble viktige læringsbehov kartlagt og læringsverktøyets innhold utformet for å dekke behovene. I uttestingen av det teknologiske læringsverktøyet viste resultatene at studentenes evne til å nyttiggjøre seg verktøyet hadde sammenheng med evnen til å håndtere egen læringsprosess.

Hvordan like viktig som hva

Avhandlingen konkluderer med at studenter bør aktivt involveres i utvikling av læringsaktiviteter innen sykepleierutdanningen for at aktivitetene skal kunne møte studentenes behov. Studentenes egentrening krever i tillegg forhåndskunnskaper om kritisk tenkning, refleksjon og hvordan løse problemer i fellesskap. Dette innebærer videre at utdanningsinstitusjonene må fokusere mer på å lære studenten hvordan de skal lære i tillegg til hva som skal læres.

Tekst: Benedicte Pentz

Cecilie Haraldseid

Utdanningsinstitusjonene må fokusere mer på å lære studenten hvordan de skal lære i tillegg til hva som skal læres, ifølge Cecilie Haraldseid. (Foto: Elisabeth Tønnessen)