MENY

Disputas om leseforståelsesundervisning i norske femteklasser.

Ulf Rune Andreassen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 12. desember med avhandlingen “Eksplisitt leseforståelsesundervisning i norske femteklasser. Et felteksperiment”.

Disputasen finner sted i Auditorium Ø-130, Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger, fredag 12. desember kl. 12.15.

Prøveforelesning skjer kl 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesning:”Forutsetninger for produktiv samarbeidslæring i skolen”.

Om avhandlingen

Leseundervisning i ulike fag gjennom hele skoleløpet er fokusert i de nye læreplanene i Kunnskapsløftet. Lesing inngår her som en av skolens grunnleggende ferdigheter. Med utgangspunkt i fire undervisningsprinsipper utledet fra nyere internasjonal intervensjonsforskning innen feltet, ble programmet Eksplisitt leseforståelsesundervisning implementert i norske femteklasser. Det eksplisitte henspeiler på lærerens modellering av lesestrategier og støtte for å utvikle disse.  

De utdanningspolitiske intensjonene om å vektlegge elevenes strategibruk i leseopplæringen blir dermed omsatt til praksis i Andreassens forskningsprosjekt i form av et felteksperiment med bruk av pre- og posttest. I overensstemmelse med læreplanene i Kunnskapsløftet knyttes leseopplæringen til andre fag enn norsk. Studiens forskningsspørsmål handler om hvorvidt det er mulig å forbedre elevenes strategibruk knyttet til samfunnsfagstekster, samt deres leseforståelse og lesemotivasjon, gjennom Eksplisitt leseforståelsesundervisning. Programmet ble innarbeidet som en del av lærernes egen undervisning i en femmåneders periode.

Lesestrategibruk

Studien viser at femteklassingers lesestrategibruk kan forbedres gjennom et undervisningsopplegg som inneholder strategiundervisning og tekstsamtaler på små elevgrupper som viktige komponenter. Det blir imidlertid ikke påvist effekter på leseforståelse og lesemotivasjon. Det blir gjort rede for implikasjoner i forhold til bruk av felteksperiment som forskningsdesign i utvikling og utprøving av det aktuelle programmet.

Resultatene diskuteres i forhold til implementeringen av de fire undervisningsprinsippene, og studien peker på en del viktige utfordringer når det gjelder å implementere forskningsbasert kunnskap i norsk skole.

Ulf Rune Andreassen(54) er født i Fredrikstad og oppvokst i Halden. Han er cand. polit med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (1995). Han har arbeidet i mange år som lærer på ulike trinn i skoleverket og senere som rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Halden.  I 2004 ble Andreassen tilsatt som stipendiat i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen, og er for tiden høgskolelektor på samme sted.

Bedømmelseskomiteen består av:

1. Professor fil. dr. Karin Taube, Umeå Universitet

2. Professor dr. polit. Helge Strømsø, Universitetet i Oslo

3. Professor dr. polit. Ragnar Thygesen, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder:  Professor Ivar Bråten, Universitetet i Oslo                           

Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger