MENY

Disputas om mødre med spiseproblemer

Kristine Rørtveit disputerer fredag 17. september for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Skyld og skam som en gåte hos mødre som lider av spiseproblemer”.

Disputasen finner sted klokka 12 i auditorium A1 i Kjell Arholms hus. Prøveforelesningen er klokka 10.

Dårlig samvittighet
Kristine Rørtveit har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt erfaringer hos mødre med spiseproblemer, med spesielt fokus på skyld og skam og dagliglivet som mor. Åtte mødre deltok i den kvalitative studien. De ble intervjuet både i gruppe og individuelt.

Funnene beskriver en følelse av dårlig samvittighet hos mødre med spiseproblemer, deres emosjonelle sårbarhet og styrke, deres kroppslige erfaringer og kroppslig skam, og hva skyld og skam innebærer for en mor med spiseproblemer.

Funnene er beskrevet i fire artikler som er publisert i internasjonale tidsskrift. En sammenfattende fortolkning fremhever hvordan kvinnene strever med å hemmeligholde sin lidelse for omgivelsene og at det er nødvendig å identifisere dem og tilby dem behandling innen psykisk helsevern.

Forebyggende tiltak
- Forskningsarbeidet setter fokus på skyld og skam knyttet til en lidelse. Dette er viktig både innen spiseproblematikk og når det kommer til andre lidelser, og spesielt er det viktig innen psykisk helsevern, forteller Rørtveit.

- Forskningen kan bidra til mer fokus på intervensjoner for mødre med spiseproblemer i det kliniske spesialistmiljøet. Arbeidet er viktig fordi det belyser mødrenes egne opplevelse, sier hun.

I arbeid med barn av psykisk syke vil forskningen også kunne ha betydning. Ved å tilby behandling som ivaretar morsrollen vil man i neste omgang kunne forebygge at barn utvikler det samme mønster som mor.

I en større sammenheng har arbeidet betydning for utviklingen av faget psykiatrisk sykepleie, fordi det er behov for klinisk forankrede studier med direkte implikasjoner for praksis innen faget. Forskningen setter de fenomen som oppstår i relasjonen mellom pasient og sykepleier inn i et vitenskapelig perspektiv.

Psykiatrisk sykepleier
Kristine Rørtveit er psykiatrisk sykepleier ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun er opprinnelig fra Sandnes.

Rørtveit har tidligere tatt sykepleierutdanning med videreutdanning i psykiatri, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk ved Høgskolen i Bodø. Deretter tok hun ex.phil ved Universitetet i Tromsø og grunnfag, mellomfag og hovedfag i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Rørtveit tar sin doktorgrad innen ledelse og har vært tilknyttet institutt for helsefag ved UiS. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Kontor for klinisk forskning ved Helse Vest og Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Prøveforelesning
Oppgitt emne for prøveforelesningen er ”Ulike forskningsmetodiske tilnærminger til gruppen kvinner med spiseforstyrrelser vil ha et ulikt utgangspunkt og dermed gi ulike svar. Diskuter hva en kvantitativ tilnærming kan tilføre forskningsfeltet relatert til kvinner med spiseforstyrrelser.”

Hovedveileder har vært professor Elisabeth Severinsson ved Høgskolen i Vestfold og biveileder har vært professor Sture Åström ved Umeå Universitet i Sverige. Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Kenneth Asplund, Mittuniversitetet, Sverige, førsteamanuensis Annabella Magnusson, Erstad Sköndal Högskola, Sverige
og førsteamanuensis Elin Dysvik, Universitetet i Stavanger (administrator).

Les også ”Når mor har spiseproblemer” i UniverS 4 2009