MENY

Disputas om ny ventilteknologi

Ny ventilteknologi som separerer olje og vann til mest mulig rene produkter er tema for Trygve Husvegs doktorgradsavhandling ”Operational Control of Deoiling Hydrocyclones and Cyclones for Petroleum Flow Control.”

Den nye teknologien kan øke levetiden på modne felt og øke utvinningen i feltene på en miljøvennlig måte.

Trygve Husveg fra Varhaug disputerer fredag 26. oktober 2007 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Doktorgradsarbeidet er finansiert av TOTAL EP Norge AS.

Disputasen skjer i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør kl. 12.15.

Prøveforelesning kl 10:00. Oppgitt emne for prøveforelesningen: "Produced Water – Environmental challenges"

Om avhandlingen

Trygve Husveg har i sitt arbeid studert hydrosykloner som er hydrauliske separatorer som brukes i prosessindustrien. I en hydrosyklon skapes store sentrifugale krefter ved at væsken som strømmer inn settes i spinn. Sentrifugalkreftene separerer en blanding av to væskefaser med ulik tetthet i en ytre og i en indre roterende væskestrømning som respektivt slippes ut gjennom hydrosyklonens to utløp.

I en prosessering av petroleum brukes hydrosykloner blant annet til å behandle produsert vann, det vil si vann som produseres sammen med olje og gass fra reservoarene. Hydrosyklonene fjerner oljerester før det produserte vannet slippes i havet eller reinjiseres i reservoaret.
Operasjonell erfaring har vist at hydrosykloner periodevis har dårlig separasjonseffekt. Det føres til at olje slippes ut i havet. Husveg har i sitt arbeid spesielt fokusert på hvordan hydrosykloner påvirkes når vannmengdene som produseres varierer mye over tid.

I forbindelse med dette arbeidet arbeidet Husveg ett år på Totals forskningssenter i Pau i Frankrike. Her ble hydrosykloner i et testanlegg utsatt for strøningsvariasjoner som tilsvarer erfaringer offshore. Husveg har publisert resultater fra dette arbeidet samt anbefalinger for hvordan integrering og operasjon av hydrosykloner i bruk offshore kan optimaliseres.

For å bedre effekten av offshore separasjonsprosesser og spesielt hydrosykloner, har Husveg forsket videre på anvendelsen av sykloniske prinsipper i strømnings- og trykkregulerende ventiler.

Uheldige sideeffekter

I et prosessanlegg for olje-, gass- og vannbehandling finnes et stort antall ventiler som har den uheldige sideeffekten at de blander olje og vann mer sammen. Dette er negativt i et prosessanlegg som i utgangspunktet er konstruert for å separere olje og vann til mest mulig rene produkter.

På en testrigg på UiS har Husveg studert blandingseffekten av vanlige reguleringsventiler på en oljeholdig vannstrøm.  Videre har han utviklet og dokumentert at syklonbaserte ventiler i betydelig grad reduserer sammenblandningen av olje og vann.

Basert på positive resultater fra dette arbeidet på UiS, finansierer nå Norges forskningsråd, oljeselskapene StatoilHydro, Shell, ConocoPhillips og det nederlandske selskapet Mokveld et utviklingsprosjekt som har som mål å industrialisere ventilteknologien.

Trygve Husveg er fra Varhaug og ble siv.ing. i offshore miljøteknologi i 2001 på Høgskolen i Stavanger og doktorgradsstipendiat i 2002.

Bedømmelsesutvalg

1.   Dr. Ian C. Smyth, Cyclotech Ltd., Basingstoke, UK, 2. Richard J. Otis, Otis Environmental Consultants, LLC, Wisconsin, USA, 3. Professor Bernt S. Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger, som koordinator for komiteen.

Hovedveileder: Professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger.                                 

Leder av disputasen: Førsteamanuensis Leif Ydstebø, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.