MENY

Disputas om oljeinvesteringer

Klaus Mohn disputerer fredag 6. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Investment behaviour in the international oil and gas industry”. Disputasen finner sted kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands Hus (inngang sør).

Disputasen finner sted kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands Hus (inngang sør).

Prøveforelesning over oppgitt emne gis kl. 10.00 samme sted.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er :"On the development of econometric techniques used in the analysis of energy exploration and investment"

Om avhandlingen

Høye forventninger om vekst og velstand vil kreve store energiinvesteringer verden over i årene som kommer. Med mer enn 60 prosent av den globale energiforsyningen har olje og naturgass en dominerende rolle i dagens energimarked, og petroleum vil forbli blant verdens viktigste energibærere i overskuelig framtid.

Investeringsatferd i den internasjonale olje- og gassindustrien danner utgangspunkt for Klaus Mohns doktoravhandling. Risikabel leteaktivitet, høy kapitalintensitet, ufullkommen konkurranse og stor politisk oppmerksomhet er viktige særtrekk ved olje- og gassnæringen. Mohn kombinerer spesialtilpasset økonomisk teori med statistisk analyse av data fra olje- og gassindustrien. Resultatet er ny innsikt om samspillet mellom oljeselskapene og markedene de opererer i.

Høy oljepris øker olje- og gassressursene

Leteaktivitet har vært gjenstand for en rekke analyser innenfor økonomiforskningen. Men for å gi mening må leteaktiviteten resultere i funn og reserver. Denne siden av letevirksomheten er ikke like godt utforsket. I Mohns avhandling blir tilveksten av olje- og gassressurser kartlagt og tallfestet i en integrert og nyskapende modell for olje- og gassleting. Resultatene tyder på at oljeprisen stimulerer ressurstilveksten, ikke bare fordi leteaktiviteten øker når oljeprisen øker, men også fordi høy oljepris bidrar til flere store funn. Implikasjonen er at myndighetene må ha mer enn antallet letebrønner for øyet i utformingen av en hensiktsmessig politikk for letevirksomheten.

Oljeprisen presses opp av finansmarkedet

Gjennom de siste 10 årene har olje- og gassindustrien vært preget av uro og omveltninger – i finans- og oljemarkedet, i forholdet mellom selskapene og internt i selskapene. I avhandlingen studerer Mohn også hvordan disse endringene har påvirket oljeinvesteringene gjennom samspillet mellom selskaper og markeder. Finansmarkedets press for bedre lønnsomhet la grunnlag for en implisitt samordning mellom oljeselskapene mot slutten av 1990-tallet, og et lavere investeringsnivå enn man ville fått uten dette påtrykket. Effekten ble den samme som ved et stilltiende samarbeid med OPEC, etter som redusert vekst i olje- og gassproduksjonen i støttet opp om den påfølgende økningen i oljeprisen.

Klaus Mohn er født og oppvokst i Sandnes. Han er cand. mag. fra Universitetet i Bergen (1988), og har høyere avdeling studium fra Norges Handelshøyskole (1991). Arbeidserfaringen omfatter forskning (SSB), finans (DnB Markets), og makroøkonomisk analyse (Statoil). Mohn har vært stipendiat ved Universitetet i Stavanger siden 2005, og vender tilbake til StatoilHydro i løpet av sommeren.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Hovedveileder og medveileder for arbeidet har vært professor Petter Osmundsen ved Universitetet, og forsker Knut Einar Rosendahl ved Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Opponenter ved disputasen er professor Daniel Gordon, University of Calgary og professor Atle Guttormsen ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Leder for bedømmingskomiteen er førsteamanuensis Sigbjørn Tveterås, Norsk hotellhøgskole – institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger.

Disputasen vil bli ledet av instituttleder Hans J. Fevang, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.