MENY

Disputas om risikomatrisens tiltrekningskraft

Lene Jørgensen disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 25. august 2017. Hun har forsket på risikomatrisens tiltrekningskraft, anvendelse og effekter.

I sitt doktorgradsarbeid analyserer Jørgensen risikomatrisen og gjør rede for dens utbredelse innenfor ulike fagområder og årsaker til at den appellerer til så mange forskjellige typer brukere. Denne delen av prosjektet bruker en diskursanalytisk tilnærming der en rekke bøker, artikler og standarder som anvender risikomatrisen analyseres.

Effekter på risikostyring

Jørgensen avdekker praksis knyttet til risikomatrisen i et inter-organisatorisk prosjekt og effekter denne praksisen har på risikostyring. De identifiserte mønstrene for anvendelse handler først og fremst om forhold som fremmer det inter-organisatoriske samarbeidet og prosjektets utvikling. Avhandlingen viser at denne formen for anvendelse medfører ulike spenningsforhold og potensielle uintenderte effekter på risikostyring. Observasjon, intervju og dokumentstudier er brukt som metode.

Matrisen som sosialt fenomen

Avhandlingen bidrar til økt kunnskap om risikomatrisen som et sosialt fenomen; dens tiltrekningskraft, anvendelse og effekter. Større innsikt i risikomatrisens styrker og svakheter, slik den anvendes i denne konteksten, kan medføre økt bevissthet rundt uintenderte effekter og en større balanse mellom prosjektutvikling og risikostyring. Denne kunnskapen er relevant for praktikere, utdanningsinstitusjoner og regulerende myndigheter.

Lene Jørgensen er høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved UiS. Hun forsvarer avhandlingen The appeal, use and effects of the risk matrix: Risk communication in an inter-organizational project.

Professor Preben Hempel Lindøe ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Torvald Øgaard ved UiS har vært medveileder.

Tekst: Benedicte Pentz

Lene Jørgensen

Hvorfor appellerer risikomatrisen til så mange forskjellige typer brukere? Det er tema når Lene Jørgensen disputerer.