MENY

Disputas om risikostyring i luftfart

Berit Berg Tjørhom disputerer mandag 4. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Risk Governance in a Global Transport System”.

Disputasen finner sted klokka 12 i Kjølv Egelands hus, rom C-101. Prøveforelesningen er klokka 10.

Ressurser og ansvar i beslutningsprosesser
Avhandlingen omhandler risikostyring i norsk luftfart. Den bidrar til å kaste lys over ressursbehov og ansvarsdefinering knyttet til beslutningsprosesser i ulike deler av norsk luftfart.

Som overordnet teoretisk rammeverk brukes Risk Governance hvor beslutninger i forhold til risikostyring sees på som en prosess med involvering av ulike aktører. Risk Governance tar også i betraktning organisatoriske, sosiale, økonomiske og politiske forhold som virker inn på risikostyring.

Grad av, og formen på, aktørinvolvering i beslutningsprosessen knyttes opp mot grad av usikkerhet forbundet med ulike typer risiko. Avhandlingen studerer Risk Governance i luftfarten i lys av kompleksitet, endringer og mulige målkonflikter.

I studien er data samlet inn fra Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen. I tillegg har data fra andre deler av luftfartssystemet (AVINOR, operativ drift og vedlikehold) bidratt til å utfylle bildet.

Mer kompetanse i komplekst system
Studien viser tydelige Risk Governance-prosesser, det vil si aktører fra ulike arbeidsnivå som involveres i utformingen av risikostyring av norsk luftfart.

Studien viser videre at de ulike aktørene er involvert i risikobeslutninger og har god forståelse omkring risikobildet i lufttransportsystemet, men at det er behov for å øke kompetansen som følge av kompleksiteten som preger systemet.

Aktørene etterspør klare sikkerhetsmål fra myndigheter, samtidig som det kan stilles spørsmålstegn ved muligheten for å ivareta en god Risk Governance-prosess i lys av overgangen til EU som regelverksutformer for sikkerheten i norsk luftfart.

Berit Berg Tjørhom er ansatt som universitetslektor ved institutt for medie-, kultur og samfunnsfag ved UiS. Hun fullførte sin mastergrad i samfunnssikkerhet ved UiS i 2001.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og Avinor.

Prøveforelesning
Oppgitt emne for prøveforelesningen er “A stronger performance based (risk informed) regulation regime in air transport can come in conflict with the traditional detailed oriented (prescriptive and reactive) regulative approach. Discuss possible effects upon safety”.

Hovedveileder har vært professor Karina Aase ved Universitetet i Stavanger. Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Åsa Boholm, Göteborgs Universitet, Sverige, professor Kurt Petersen, Lunds Tekniska Högskola, Sverige og førsteamanuensis Ove Njå fra Universitetet i Stavanger (administrator).