MENY

Disputas om risikostyring i offentlig sektor

Siri Wiig disputerer for graden PhD innen Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger den 29. februar. Avhandlingen har tittelen ”Contributions to Risk Management in the Public Sector”.

Disputasen finner sted klokken 12.00 fredag 29. februar ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, Auditorium C-101.

Prøveforelesning holdes klokken 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesningen er: "Både i private og offentlige foretak oppstår det ofte problemer med implementering av nye risikoreduserende tiltak (reformer). Diskuter hvordan dette kan forklares med utgangspunkt i teorier om makt og interessekonflikt”.

Om avhandlingen
Avhandlingen fokuserer på risikostyring i offentlig sektor og tar for seg to ulike områder innenfor norsk offentlig sektor. Den studerer risikostyringsprosesser som skal sikre pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, og risikostyringsprosesser som skal sikre samfunnssikkerhet og beredskap i kommunal sektor. Avhandlingen dokumenterer hvordan samfunnet etablerer ulike regimer for å regulere og styre risiko innenfor disse to områdene av offentlig sektor.

Spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor ble valgt som case på grunn av ulikheter knyttet til risikoprofil, kompleksitetsnivå og størrelse. De to casene analyseres ut fra et sosio-teknisk system perspektiv som innebærer studier av ulike systemdeler fra myndighetsnivå til operativt nivå. Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan kan organisatoriske grenseflater mellom systemnivåer forklare risikostyringsprosesser i offentlig sektor?

Gjennom fire forskningsartikler bekrefter avhandlingen at organisatoriske grenseflater (kontaktpunkt mellom ulike delsystemer og deres medlemmer) mellom systemnivåer, som for eksempel tilsyn og sykehus, kan forklare risikostyringsprosesser i offentlig sektor. Studiene av spesialisthelsetjeneste og kommunal sektor viste store forskjeller med hensyn på strukturer (som lovverk, institusjonell design, rammebetingelser, roller og ansvar) og prosesser (som samhandling mellom systemnivåer, reguleringspraksis, informasjonsflyt og motstridende mål) mellom de to ulike casene.

Mange delsystemer
Forskjellene påvirket de organisatoriske grenseflatene i de to sosio-tekniske systemene og bidrog dermed til å forklare graden av suksess i risikostyringsprosessene. Spesialisthelsetjenesten innebærer et omfattende lovverk med definerte roller og ansvar, et komplekst institusjonelt design og tett koblede interaksjonsprosesser mellom ulike profesjonsgrupper. Dette resulterer i mange delsystemer og grenseflater.

Risikostyring i en slik kontekst er sterkt avhengig av en felles forståelse av risiko, gode kommunikasjonsmekanismer og informasjonsflyt for å lykkes. I kommunal sektor finnes en lavere grad av strukturell kompleksitet, lavere grad av lovfestede og forhåndsdefinerte roller og ansvar og løsere koblede interaksjonsprosesser. Dette reduserer antall grenseflater mellom ulike delsystemer. Risikostyring i en slik kontekst medfører bedre forhold for kommunikasjon, informasjonsflyt og oversikt og reduserer derfor en mulig negativ innvirkning fra de organisatoriske grenseflatene.

En flernivåforståelse av organisatoriske grenseflater og hvordan disse påvirker risikostyring i sosio-tekniske system har potensiell relevans utover de to studerte områdene innen offentlig sektor i denne avhandlingen. Andre regimer innenfor offentlig sektor som er etablert for å regulere og styre ulike typer risiko som for eksempel primærhelsetjeneste eller matsikkerhet; vil være eksponert for lignende strukturer og prosesser med konsekvenser som må håndteres mellom organisatoriske grenseflater.

Siri Wiig er født i 1977 i Stavanger og er oppvokst på Vik i Klepp kommune. Hun har en bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag og en mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. For tiden er hun ansatt ved Petroleumstilsynet, Stavanger. Doktorgraden er finansiert av Undervisnings- og Forskningsdepartementet og av Stavanger Universitetssykehus.

Hovedveileder for avhandlingen har vært førsteamanuensis Preben H. Lindøe. Bedømmelsesutvalget består av førsteamanuensis Ann Enander fra Karlstad Universitetet, Sverige, professor Jan Hovden fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet og professor Kjell Harald Olsen, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS. Leder av disputasen er Marit Boyesen ved UiS.