MENY

Disputas om samfunnsansvar i reiselivet

Anethe Sandve disputerte for ph.d-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tirsdag 28. mars 2017. Tema for doktorgradsarbeidet er beslutningsprosesser knyttet til samfunnsansvar i hotellindustrien.

Hun forsvarte avhandlingen Decision-making and corporate responsibility in the hospitality industry.

Sandve har undersøkt ulike faktorer som påvirker lederes beslutning om å sertifisere bedriftene, blant annet hvordan viktige interessegrupper påvirker valget. Studien tar utgangspunkt i teori om at lederne handler som rasjonelle aktører, men ser også på beslutningene knyttet til sertifisering som et etisk valg.

Studien tar også for seg mer inngående forholdet mellom hva lederne tror viktige interessegrupper ønsker, og ledernes påfølgende vilje til å innordne seg disse forventingene. 

Funnene indikerer at lederne tar rasjonelle valg. Studien synliggjør dessuten de ulike interessegruppenes innflytelse på lederne, men gir samtidig indikasjoner på at det ikke alltid er samsvar mellom det lederne tror interessegruppene ønsker og vilje til å innordne seg dette ønsket. Dette er spesielt interessant fra et myndighetsperspektiv hvor gapet mellom hva de tror myndighetene ønsker og vilje til å innordne seg er spesielt fremtredende.

Professor Torvald Øgaard ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Einar Marnburg ved UiS har vært medveileder. 

Anethe Sandve (35) er seniorkonsulent hos Bouvet. Hun har en master i Internasjonal hotell- og reiselivsledelse. I doktorgradsarbeidet har hun vært knyttet til Norsk hotellhøgskole.

Anethe Sandve

Beslutningsprosesser knyttet til samfunnsansvar i hotellindustrien var tema da Anethe Sandve disputerte.