MENY

Disputas om seniorpolitikk

Trude Furunes disputerer torsdag 12. juni for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Managing Older Workers – Perceptions, attitudes, discriminatory intentions, and decision latitudes”.

Disputasen finner sted torsdag 12. juni, kl 12.15 i Kjølv Egelands hus, auditorium C-101

Prøveforelesning skjer samme sted kl 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen:
"Teorier om dannelse og endring av holdninger"

Om avhandlingen

Avhandlingen tar for seg lederes oppfatninger og holdninger til eldre arbeidstakere og bidrar til å øke forståelsen for hvordan ledere behandler eldre arbeidstakere. Furunes har i tillegg sett på lederes handlingsrom for seniorpolitikk og tendenser til å diskriminere arbeidstakere på grunn av høy alder. Datainnsamling omfatter studier av ledere både i hotell- og restaurantbransjen og i offentlig sektor. Undersøkelsen i hotell og restaurant ble gjennomført med delvis økonomisk støtte fra NHO Reiseliv, mens KLP Forsikring delfinansierte den andre studien.

Lederes holdninger i hotell- og restaurantbransjen

20 ledere i norske hoteller og restauranter er intervjuet om sin personalpolitikk og sitt syn på hvordan yngre og eldre arbeidstakere fungerer sammen på arbeidsplassen. Selv om bransjen hovedsakelig har ansatte under 30 år, har alle de som ble intervjuet erfaring med å ha eldre ansatte. Flere av lederne mener at yngre og eldre arbeidstakere har egenskaper som supplerer hverandre, og at en miks av ansatte i ulike aldre er en fordel for arbeidsmiljøet. På den annen side anser de ikke denne bransjen som en bransje å bli gammel i.

Avhandlingen viser eksempler på at positive og negative oppfatninger eksisterer side om side. Selv om noen ledere mener de får for lite henvendelser fra godt voksne arbeidstakere som ønsker jobb, er det mye som tyder på at ledere i bransjen synes det er enklere å ha yngre arbeidskraft. Gjennom dybdeanalyser viser Furunes at stereotypier av eldre arbeidstakere som lite lærevillige og motstandere av endring, bekreftes gjennom intervjuene med ledere i bransjen. Selv om diskriminerende uttalelser sjelden blir uttalt direkte, kan mye tolkes ut av måten ting blir sagt på. I avhandlingen er lederes bruk av metaforer analysert. Når en leder sier at ’det er vanskelig å lære gamle hunder nye triks’ er det vanskelig å tolke dette som noe annet en at de eldre har vanskeligere for å tilegne seg ny kunnskap. På denne måten kommer stereotypier fram gjennom ledernes ordvalg når de omtaler eldre arbeidstakere.

Lederes holdninger i offentlig sektor
Studien i offentlig sektor omfatter en undersøkelse der 672 topp- og mellomledere i kommune, fylkeskommune og helseforetak har svart på spørsmål om deres holdninger til eldre arbeidstakere og deres muligheter til å påvirke seniorpolitikken i bedriften.

Studien antyder at det foregår diskriminering av eldre arbeidstakere gjennom å la være å innkalle arbeidstakere over en viss alder til intervju, gjennom å ’skåne’ eldre fra i delta i endringsprosesser, tilby mindre opplæring, og gjennom å oppfordre eldre til AFP i nedbemanningsprosesser. Ledere med negative holdninger til eldre arbeidstakere oppgir i større grad at eldre blir diskriminert.

Lederes handlingsrom for seniorpolitikk
Gjennom å signere IA-avtalen har mange arbeidsgivere pålagt bedriften å jobbe aktivt for å forhindre utstøtning av eldre arbeidstakere fra arbeidslivet. Dette innebærer at ledere på ulike nivå har ansvar for å forlenge arbeidskarrieren til sine seniorarbeidstakere gjennom å motvirke tidligpensjonering. I sin avhandling har Furunes utviklet et mål for lederes seniorpolitiske handlingsrom og undersøkt hva som er viktig for at ledere skal oppfatte at de har handlingsrom for å utføre seniorpolitikk i sin avdeling. Handlingsrom viser seg å variere fra leder til leder. Også her ser vi at lederens egne holdninger har betydning for hvordan lederne tolker sitt handlingsrom og ansvar for seniorpolitikk.

Trude Furunes er oppvokst på Inderøy i Nord-Trøndelag. Hun tok sin Bachelor i reiseliv og turisme ved Høgskolen i Harstad, og jobbet deretter som avdelingsleder i hotellbransjen, før hun begynte ved Masterstudiet i hotell- og reiselivsledelse ved Norsk Hotellhøgskole (UiS). I løpet av studiet hospiterte hun ved University of Otago, New Zealand, der hun tok Graduate Diploma in Tourism (DipTour) før hun fullførte sin Master of Science i 2003. Forskningen rundt temaet alder og arbeid startet som et prosjekt sommeren 2003, som ble utviklet til en doktorgradsstudie. Furunes ble tatt opp som stipendiat i ledelse i 2005 med veiledning av professor Reidar J. Mykletun ved Universitetet i Stavanger. Biveileder har vært Per Erik Solem ved NOVA i Oslo. Ved siden av stipendiatstillingen jobber hun som redaksjonssjef for UiSs vitenskapelige tidsskrift, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Hun har også undervist i fagene Nordisk Lederskap og Lederlaboratoriet, ved Norsk Hotellhøgkole. Furunes er nå i gang med nye prosjekt innen seniorpolitikk og ledelse knyttet til Aker Solutions på Stord, AS Norske Shell, og Vattenfall AB i Stockholm. Prosjektene er delfinansiert av NAV og Senter for Seniorpolitikk.

Dette er den første doktorgraden i Norden om ledelse av eldre arbeidstakere. Bedømmelseskomiteen består av professor Peter Westerholm, Uppsala Universitet (1. opponent), professor Kerstin Isaksson, Mälardalens Högskola (2. opponent), og professor Einar Marnburg, Universitetet i Stavanger (administrator).

Leder av disputasen: prodekan for undervisning Eva Hærem, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.