MENY

Disputas om sikkerhet i luftfart

Kenneth A. Pettersen disputerer for graden PhD i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger mandag 15. desember 2008 med avhandlingen ”The social production of safety – Theorising the Human Role in in aircraft line maintenance”.

Disputasen finner sted mandag 15. desember kl. 12.00 i auditorium C-101, Kjølv Egelands hus.

Prøveforelesning skjer samme sted kl. 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesning:

”Linking individual agency to organizational structure:Giddens structuration theory and its

application to the risk field.”

Om avhandlingen
Avhandlingen fokuserer på sikkerhet i luftfart som et samfunnskritiske teknologisystemer og tar for seg anvendelsen av samfunnsvitenskapelig teori innen sikkerhetsforskningen. Arbeidet studerer flyvedlikehold spesielt og dokumenter arbeidsformer og strukturer innen vedlikeholdsarbeidet som bidrar til en sikker luftfart. Gjennom feltarbeid og teoretiske analyser viser avhandlingen en annen og viktig side av menneskers rolle i flysikkerhet enn det som ofte kommer til uttrykk i normativ sikkerhetsteori og formelle arbeidsbeskrivelser av luftfarten.

Sikkerhetens betydning

Flyvedlikehold er valgt som forskningsområde på bakgrunn av den sikkerhetskritiske betydningen av arbeidet, og feltarbeid bestående av observasjoner og intervjuer som forskningsmetode for å kartlegge vedlikeholdsarbeidets sosiale dimensjon under operative arbeidsforhold. Flyvedlikeholdsarbeidet analyseres i avhandlingen ved hjelp av anvendt sikkerhetsteori, samt teori utviklet innenfor de filosofiske posisjonene sosialkonstruksjonisme og kritisk realisme.

Teori utviklet innenfor disse filosofiske retningene er kategorisert i avhandlingen som dualistisk. Gjennom fire forskningsartikler viser avhandlingen hvordan praktisk erfaring og uformelle strukturer er viktige egenskaper for gjennomføringen av teknisk vedlikeholdsarbeid og ivaretakelse av flysikkerhet.

Arbeidet dokumenterer også forholdet mellom disse uformelle sidene og begrensninger i de formelle strukturene som er del av systemet. Disse forholdene er ikke er tilstrekkelig forklart i anvendte sikkerhetsteorier og avhandlingen undersøker hvilke sosiale teorier som bedre kan forklare disse egenskapene ved et teknologisk system og dermed videreutvikle anvendt sikkerhetsteori.

Generelt styrker avhandlingen grunnleggende anvendelse av samfunnsvitenskapelig teori og metode i studier av teknologisystemer og sikkerhet, samtidig som det fremkommer at innholdet i anvendt sikkerhetsteori er mangelfullt. For å bidra til teoretisk utvikling anvendes dualistisk teori for å analysere forholdet mellom vedlikeholdsaktiviteter og den sosio-tekniske konteksten arbeidet foregår innenfor.

Kritisk realisme

Hovedargumentet i avhandlingens analyser er at kritisk realisme har et ubrukt potensial, både teoretisk og metodisk, som kan videreutvikle sikkerhetsforskning og sikkerhetsarbeid innenfor luftfart og andre teknologiske systemer. Avhandlingen argumenterer således for anvendelsen av kritisk realisme i sikkerhetsforskningen og demonstrerer hvordan denne vitenskapsteoretiske posisjonen kan bidra til økt kunnskap om funksjonaliteten til samfunnets kritiske teknologisystemer og strategier for ivaretakelse av samfunnssikkerheten.

Kenneth Pettersen er født i 1977 i Oslo og er oppvokst på Ålgård i Gjesdal kommune. Han er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Bergen og har en mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han er nå ansatt ved Universitetet i Stavanger som prosjektleder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS). Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd.

Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Karina Aase, Universitetet i Stavanger og medveileder har vært førsteamanuensis Ole Andreas Engen, Universitet i Stavanger.

Bedømmelsesutvalget består av:

1. Professor Mathilde Bourrier, Université de Genève

2. Professor Eugene Rosa, Washington State University

3. Professor Ortwin Renn, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Karina Aase, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen: Dekan Marit Boyesen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Universitetet i Stavanger