MENY

Disputas om sikkerhet i skipsfart

Helle Asgjerd Oltedal disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 21. oktober med avhandlingen ”Sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse innen den norsk-kontrollerte shipping-industrien: Status, sammenhenger og påvirkende faktorer”.

Disputasen finner sted fredag 21. oktober klokka 12.00 i Kjølv Egelands hus, C-101.

Prøveforelesningen er klokka 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen er ”Can the complexity of safety culture be translated into practical safety management, and if so, how?”

Sikkerhetspraksis på fartøy
Avhandlingen tar for seg sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse innen den norsk-kontrollerte shipping-industrien. Hovedproblemstillingene dreier seg om sammenhengen mellom sikkerhetspraksis om bord på fartøyene, praksis innen sikkerhetsstyring og organisatoriske beslutninger som blir tatt i landorganisasjonen.

Forholdet mellom rapportering av hendelser, dataanalyse, utvikling av forebyggende tiltak, skipsledelse og ansettelsespolitikk er videre utdypet. Problemstillingene belyses nærmere i seks internasjonalt publiserte artikler.

Standardiserte tiltak kompliserer
Dataene er hentet inn ved hjelp av spørreundersøkelse og intervjuer med seilende personell og ansatte som arbeider ved rederienes landorganisasjon. Resultatene viser en situasjon hvor operasjonell erfaringsdata vanskeliggjør det videre analysearbeidet, slik at årsaker og trender ikke avdekkes. Dette virker igjen inn på det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Når det gjelder forebyggende sikkerhetstiltak er disse ofte standardiserte for alle fartøy i en flåte. Det er store ulikheter mellom fartøy, mannskap og operasjoner, noe som krever muligheten til å tilpasse praksis til den enkelte situasjon. En slik standardisering kan dermed undergrave sikkerhetsarbeidet.

Sikkerhetsarbeidet styres fra land
Avhandlingen viser at rederienes landorganisasjon er drivkraften til sikkerhetsarbeidet om bord på fartøyene. Skipsledelsen har her en mellomliggende rolle. Avhengig av hvordan rederiene fungerer som støttefunksjon kan skipsledelsen moderere eller forsterke praksis om bord, i både negativ og positiv forstand.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Høgskolen Stord/Haugesund.

Fra Stavanger
Helle Asgjerd Oltedal er fra Stavanger og er forsker ved Høgskolen Stord/Haugesund. I 2004 tok hun master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Hovedveileder har vært professor Ole Andreas Engen ved UiS.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Jon Ivar Håvold, Høgskolen i Ålesund, Dr. Kathryn Mearns, School of Psychology, University of Aberdeen, United Kingdom, Scotland og professor Odd Einar Olsen (administrator), Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen er prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Trude Furunes.