MENY

Disputas om sikkerhetskultur og sikkerhetsklima

Espen Olsen disputerer mandag 28. september 2009 for ph.d.-graden med avhandlingen:“Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: Psychometric quality,longitudinal change, and structural models”.

Disputasen finner sted i rom C-101, Kjølv Egelands hus, mandag 28. september kl. 12.00 Prøveforelesning kl. 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesning: ”Can safety culture be managed? Discuss in relation to safety management systems in the offshore oil and gas industry".

Om avhandlingen

Hovedpoenget med avhandlingen var å utføre empiriske undersøkelser relatert til sikkerhetskultur og sikkerhetsklima. Sikkerhetskultur og sikkerhetsklima antas å ha betydning for sikkerhetsnivået til organisasjoner og forebygging av hendelser på tvers av bransjer. Det er derfor viktig å forstå fenomenene relatert til sikkerhetskultur og sikkerhetsklima, kunne måle dem med standardiserte mål, forstå hvor stabile fenomenene er over tid, samt skaffe innsikt i hvilken grad sikkerhetskultur og sikkerhetsklima kan påvirkes.

Longitudinell design med gjentatte spørreskjemamålinger over toårsperioder ble gjennomført for å undersøke stabilitet knyttet til sikkerhetsklima både i spesialisthelsetjenesten og i petroleumssektoren. I tillegg ble det gjennomført en kombinert metodetilnæring for å undersøke et stort sikkerhetsprogram implementert i en bedrift.

Resultater

Resultatene gav støtte for at instrumentene benyttet i studiene kunne anvendes for å måle sikkerhetsklima blant ansatte i spesialisthelsetjenesten og petroleumssektoren.

Resultatene fra spesialisthelsetjenesten indikerte at sikkerhetsklimaet var relativt stabilt og at mer omfattende intervensjoner må til for å bedre nivået på dimensjoner som måler sikkerhetsklima. Et motsatt funn viste seg blant offshore ansatte hvor nivået generelt ble bedret i studieperioden.

Det ble utviklet en strukturmodell som illustrerer mekanismene mellom sikkerhetsklimadimensjoner og sikker atferd på arbeidsplassen. Resultatet viser at disse mekanismene kan generaliseres til ansatte som jobbet i spesialisthelsetjenesten og på plattformer i Nordsjøen, men ikke til landbaserte ansatte i petroleumsvirksomheten. Resultatene omfatter også utvikling og validering av en strukturmodell som illustrerer dynamikken i sikkerhetsprogrammet som ble studert. Avhandlingen beskriver i tillegg hva som hemmer og fremmer effekten av sikkerhetsprogrammet, samt implikasjoner dette har for sikkerhetsledelse. 

Avhandlingen gir viktige bidrag til kunnskapen på feltet når det gjelder psykometriske egenskaper til instrument som måler sikkerhetsklima/kultur. Dette kombinert med lengdesnittsundersøkelser og strukturmodeller dekker er viktig behov innen forskningsfeltet.

Espen Olsen er født i Stavanger. Han er cand. polit med hovedfag i psykologi fra NTNU i 2001 og har tidligere jobbet som arbeidslivsforsker ved IRIS og universitetslektor ved UiS. I stipendiatperioden har han vært tilsatt som stipendiat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS. 

Doktoravhandlingen er finansiert av Universitetsfondet i Stavanger.

Bedømmelseskomité: 1. Professor Andrew Hale, Delft University of Technology. 2. Dr. Kathryn Mearns, University of Aberdeen, 3. Professor Preben Lindøe, Universitetet i Stavanger, (administrator)

Hovedveileder: Torbjørn Rundmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medveiledere: Karina Aase, Universitetet i Stavanger og Knud Knudsen, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Dekan Marit Boyesen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.