MENY

Disputas om skadestedsledelse og beslutninger under usikkerhet

Eivind L. Rake disputer onsdag 4. juni 2008 for ph.d graden ved Universitet i Stavanger med avhandlingen ”Crisis management. Coping and decision making on-scene”.

Disputasen finner sted i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, onsdag 4. juni kl. 12.15.

Prøveforelesning skjer samme dag og sted kl 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen: ”Alternative methodological approaches used in studies of emergencies and disasters. How can they contribute to our understanding about how decision making is taking place on different levels within an emergency response system?”

Om avhandlingen

Avhandlingen tar for seg ledelse og beslutningstagning på et skadested og bidrar til å øke kunnskapen om skadestedsledelse. Rake har utviklet noen prinsipper for bedre skadestedsledelse og en modell for å bedre effektiviteten av ledelsen under ulykker.
Datainnsamlingen omfatter studier av ledelsen ved 22 branner og ulykker. Ved de 22 akuttinnsatsene ble erfarne ledere fulgt fra alarmering til innsatsen var avsluttet.

40 erfarne ledere fra politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet i Drammen og Stavanger/Sandnes-området og Malmø i Sverige ble intervjuet om hvordan de ledet sine mannskap, hvilke vurderinger de foretok og hva de la vekt på når de ledet mannskapene sine og samarbeidet med andre utrykningsstyrker. Intervjuet tok utgangspunkt i en diskotekbrann. I tillegg ble 10 erfarne ledere fra brannvesenet i fem forskjellige byer i Bosnia-Herzegovina intervjuet.

Typisk lederstrategi var å håndtere enkeltstående problem som oppsto og i liten grad å se fremover. Proaktiv ledelse var sjelden. Lederne forventet typisk hendelser, det vil si branner og ulykker de hadde ledet tidligere. De fulgte prosedyrene, ga få ordre og fulgte isteden med på om innsatsen gikk som forventet. Lederne prioriterte innledningsvis i liten grad å skaffe seg et helhetlig bilde av ulykkestedet.

Avhandlingen viser at lederne var lite opptatt av forskning og praktisk bruk av forskningsresultater og ny kunnskap. Kunnskap og praksis syntes gjennomgående å være erfaringsbasert.

Usikkerhet

Usikkerhet fremstår som den mest utfordrende karakteristikken under ulykker, men kan håndteres på en systematisk måte med en risikobasert ledertilnærming. Avhandlingen forslår at lederen i sin beslutningsprosess konsentrerer seg om de observerbare truslene, det som står på spill, eks. antall fastklemte personer i en togkollisjon. Disse observerbare størrelsene er vanligvis usikre og kan endre seg under redningsarbeidet. Ut fra sin erfaring, planer og prosedyrer og informasjon skal beslutningstagerens alternativ vurderes og usikkerheten rundt utfallet bestemmes. Det vil si at resultatet av beslutningen som gjennomføres. Hvis resultatet er tilfredsstillende gjennomføres beslutningen og følges opp gjennom tilbakemeldinger, dvs hvordan det går.

Risikostyrt beslutningsstil

Avhandlingen konkluderer med at det er nødvendig for lederne å bruke en risikobasert beslutningsstil for å kunne håndtere nye, uventede, overraskende og komplekse ulykker og kriser med stor grad av usikkerhet om innsatsen skal bli tilfredsstillende.

Resultatene av avhandlingen kan overføres til situasjoner hvor ledere er under press og må håndtere kriser som er oppstått og kan gi verdifull bidrag til hvordan beslutninger i slike situasjoner kan tas med en akseptabel usikkerhet.

Videre forskning må inkludere studier av kriseledelse i praksis og må også inneholde studier av vellykket ledelse.

Eivind L. Rake er 54 år gammel og bor i Sandnes. Han tok eksamen artium ved Egersund gymnas. Han har studert matematikk ved Universitet i Bergen og er sivilingeniør fra NTH -bygningslinjen. I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han tatt eksamener ved Universitet i Stavanger og Norges Handelshøyskole i Bergen.
Rake arbeider nå som varabrannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland. Rake har tidligere vært fagsjef ved NKI-skolen og brannsjef i Sandnes brannvesen samt stipendiat ved Universitet i Stavanger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Han er tilknyttet samfunnsikkerhetsmiljøet på Universitetet i Stavanger.
I forbindelse med doktorgradsarbeidet hadde han et forskningsopphold ved Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering ved Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Bedømmelseskomitéen har bestått av: 1. Professor Kurt Petersen, Universitetet i Lund, Sverige. 2. Dosent Barbro Renck, Karlstads Universitet, Sverige. 3. Professor Odd Einar Olsen, Universitetet i Stavanger, (administrator for bedømmelseskomiteen)

Hovedveileder: Førsteamanuensis Ove Njå, Universitetet i Stavanger.                            

Medveileder: Professor Terje Aven, Universitet i Stavanger

Leder av disputasen: Instituttleder Hans J. Fevang, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS