MENY

Disputas om sosialisering til reiselivsbransjen

Åse Helene Bakkevig Dagsland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. august 2017. Hun har forsket på sosialisering til reiselivsbransjen.

Forskningen bidrar til mer kunnskap og forståelse av ungdoms og lærlingers sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen. Bakkevig Dagsland har utforsket deres oppfatninger av bransjen og arbeid i denne, valg av aktuelle yrkesfaglige studieretninger og mulige faktorer som sannsynliggjør dette valget, samt lærlingenes forventninger, erfaringer og opplevelser i sosialiseringsprosessen gjennom lærlingtiden.

Positive forventninger til bransjen

Funnene viser at selv om færre velger disse studieretningene (i 2011 enn i 2002), så har elevene og lærlingene positive oppfatninger av og forventninger til bransjen og arbeid der. De positive oppfatningene og intensjonen om en fremtidig arbeidskarriere i bransjen opprettholdes for størsteparten av ungdommene gjennom utdanningsløpet. Dette på tross av negative opplevelser i lærlingtiden og stort sprik mellom forventningene og erfaringene knyttet til faglig utvikling, støtte og inkludering i lærlingtiden og den sosialiseringsprosessen den innebærer. Disse funnene står i motsetning til tidligere forskning.

Hva avgjør utdanningsvalg?

Viktige faktorer som sannsynliggjør valg av de aktuelle studieretningene er positive oppfatninger av bransjen som framtidsrettet, interessant og med muligheter for utvikling, samt positive møter med bransjen og personlig kjennskap til folk som arbeider der. Tidligere forskning som viser foreldres innflytelse som en viktig påvirkningsfaktor i valg av studier og karriere, støttes ikke av funnene i dette arbeidet.

Ifølge Bakkevig Dagsland er dette den første studien som undersøker unge menneskers sosialisering til arbeid innen hotell og reiselivsbransjen gjennom å studere tre ulike trinn i utdanningsløpet som kvalifiserer for arbeid i bransjen.

Åse Helene Bakkevig Dagsland er universitetslektor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS, hvor også doktorgradsarbeidet er utført. Hennes avhandling har tittelen Aspects of socialization of young workforce to the hospitality industry.

Professor emeritus Reidar J. Mykletun ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen har vært medveileder.

Tekst: Benedicte Pentz

Åse Helene Bakkevig Dagsland

Hva gjør at ungdom velger hotell- og reiselivsbransjen? Det er tema når Åse Helene Bakkevig Dagsland disputerer. (Foto: Mari Hult)