MENY

Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna.

Elisabeth Brekke Stangelands doktoravhandling synliggjør sammenhenger mellom språkferdigheter og sosial kompetanse hos barn når de er 2 år og 9 måneder. Dette er viktig kunnskap for alle som jobber med barn.

24. april disputerer Elisabeth Brekke Stangeland for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, med avhandlingen Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen - en studie av variasjon og sammenhenger.

Sammenheng mellom språk og lek

Et av hovedfunnene i Stangelands avhandling er at det er sammenheng mellom barns språklige ferdigheter og sosial fungering allerede når de er 2 år og 9 måneder gamle.
Det er stor variasjon i barns deltakelse i lek i barnehagen. Barn med svake språkskårer er mindre aktive i lek og andre aktiviteter som krever at de må ta i bruk språket, enn barn med sterke språkferdigheter. Dette har ikke tidligere blitt undersøkt hos så små barn i en norsk barnehagekontekst.  

Viktig kunnskap for barnehagen

Tradisjonelt har forskning og kunnskap om denne tematikken hørt hjemme i psykologien og spesialpedagogikken, med barn som har spesifikke språkvansker. Denne avhandlingen viser imidlertid at sammenhengen mellom språk og sosial fungering synes å være et generelt fenomen, og ikke bare noe som gjelder barn med spesifikke språkvansker. Dette er viktig kunnskap for allmennpedagoger som møter barna i barnehagen.

Kjønnsforskjeller

Avhandlingen viser at det er kjønnsforskjeller i barns språk når de er 2 år og 9 måneder. Gutter deltar noe mindre i språkaktivitetene i barnehagen enn jentene. Forskjellene er imidlertid større innenfor guttegruppen enn mellom kjønnene.

Sammenheng mellom norsk språk og sosial fungering hos flerspråklige

Brekke Stangelands forskning viser også flerspråklige barn hadde svakere språklig mestring og svakere sosial fungering enn sine jevnaldrende enspråklige. I studien finner hun en sammenheng mellom hvor gode norskspråklige ferdigheter de flerspråklige barna i barnehagen hadde, og hvor godt de fungerte i lek og samspill i barnehagen.

Tidlig innsats

Funnene i denne avhandlingen tyder på at uansett hva som er grunnen til at et barn har lave språkferdigheter, er dette forbundet med svakere sosial fungering. Kunnskapen er viktig for å kunne gi barn som trenger det hjelp og støtte tidlig, og for å forhindre at noe som starter som en utfordring, utvikler seg til å bli en vanske. 

Stavangerprosjektet: over 1000 barn i Stavanger

I sitt doktorgradsarbeid har Brekke Stangeland brukt data fra Stavangerprosjektet, som har fulgt 1005 barn i Stavanger kommune fra barnehagen til 5. klasse. Det er de ansatte i barnehagen som har gjort observasjonene i tre måneder fra den dagen barna i studien fylte 2,5 år. Dette gir et helhetlig og dynamisk bilde av hvordan barn fungerer i hverdagen.

Velkommen til disputas

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning og disputas.
Tid: Tirsdag 24. april 2018 kl 10.00 (prøveforelesning) og 12.00 (disputas).
Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals-hus (AR), auditorium V-101 
Tema for prøveforelesning: Betydningen av sosioøkonomiske faktorer for barns sosiale, språklige og kognitive utvikling de seks første leveårene.

Hovedveileder: Professor Åse Kari H. Wagner, Lesesenteret, UiS.
Medveiledere: Førsteamanuensis Kjersti Lundetræ og førsteamanuensis Elin Reikerås, begge Lesesenteret, UiS.

Kunngjøring for disputas.

Les også:

Den viktige sammenhengen mellom språk og lek Det er en sammenheng mellom språk og sosial fungering hos norske barn helt nede i to-tre-årsalderen, viser Elisabeth Brekke Stangelands Ph.d.-arbeid. Dette er viktig kunnskap for alle som jobber i barnehagen, slik at vi kan fange opp de barna som strever, mener hun.

Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen En studie fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Guttene kan derfor få mindre språklig stimulering. - Vi skylder guttene å møte dem på deres egne arenaer, og tilby språkaktiviteter på deres premisser, sier Elisabeth Brekke Stangeland.

 

 

Elisabeth Brekke Stangeland (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Elisabeth Brekke Stangeland (Foto: Elisabeth Tønnessen)