MENY

Disputas om språklig samhandling mellom arbeidstakere og arbeidsledere

Kirsten Jæger Fjetland disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 6. november 2015. Hun har sett på språklig samhandling og meningsdanning mellom arbeidstakere og arbeidsledere ved varig tilrettelagt arbeid.

I avhandlingen; «Medforfatterskap i tilrettelagt arbeid? En studie av narrativ praksis i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsleder i tilrettelagt arbeid, VTA», utforsker hun språklig samhandling i betydningen forteller-samarbeid i arbeidshverdagens samtaler.

Fjetland bruker begrepet medforfatterskap i betydningen at de ansatte utformer hverdagsfortellingen sammen når de samhandler i arbeidshverdagen. 

Allment fenomen 
Forskeren argumenterer for at forteller-samarbeid er et allment fenomen, men prosessen vil arte seg ulikt avhengig av sammenheng og situasjon. 

Utgangspunktet for studien var følgende spørsmål; Hva kjennetegner medforfatterskap mellom arbeidstaker og arbeidsleder i samhandling og i organisering av arbeidsoppgaver gjennom arbeidsdagen og hvordan kan disse kjennetegnene forstås?

Betydning for deltakelse i arbeidshverdagen
Fjetland diskuterer betydningen av forteller-samarbeid/medforfatterskap for deltakelse i arbeidshverdagen, for det sosiale samarbeidet på arbeidsplassen og for deltakernes selvpresentasjon/identitet. 

Hun har gjort feltarbeid ved fire avdelinger som tilbyr varig tilrettelagt arbeid. Som metode har hun brukt deltakende observasjon, samtaler og intervju med enkeltpersoner og grupper av arbeidstakere som har utviklingshemming og deres arbeidsledere.

Fremmer aktiv deltakelse
Studien gir kunnskap om hvordan deltakerne utvikler sin språklige fortellerkompetanse til å formidle sammenheng og mening i medarbeidernes fortellinger og viser betydningen av denne kompetansen for produksjon, sosial deltakelse, aktørskap og identitetsutvikling i arbeidshverdagen.

Studiens nye kunnskap om medforfatterskap er viktig fordi slik samhandling fremmer aktiv deltakelse i arbeidshverdager; og virket klargjørende i forhold til makt- og ansvarsforholdene på arbeidsplassen.

Kirsten Jæger Fjetland er 62 år gammel og fra Bryne. Hun er utdannet sykepleier og helsesøster fra Stavanger sykepleiehøgskole i 1992 og har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Bergen i 2007. Hun arbeider som høgskolelektor ved Institutt for vernepleie og ergoterapi ved Diakonhjemmet Høgskole.

Tekst: Elin Nyberg

Kirsten Jæger Fjetland disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved UiS 6. november 2015

Kirsten Jæger Fjetland disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved UiS 6. november 2015