MENY

Disputas om umulig læreryrke

Sissel Østrem disputerer tirsdag 5. februar ved Roskilde Universitetscenter i Danmark med avhandlingen ”En umulig utdanning til et umulig yrke? Om allmennlærerutdanning og yrkesutøvelse”.

Avhandlingen er en kvalitativ utforskende studie der forestillinger om lærerarbeidet, utførelsen av arbeidet og lærerutdanningen blir utforsket. Østrem argumenterer for at forestillinger om arbeidet og utførelsen av arbeidet har noe med hverandre å gjøre.

Det empiriske materialet består av tre videoobservasjoner av 14 studenter og lærere som underviser elever på ulike alderstrinn og i ulike fag. Den første observasjonen er foretatt i siste del av lærerutdanningen, mens de to andre er foretatt etter at de samme studentene er blitt lærere.

Lite støtte til læring
Observasjonene er analysert på to ulike måter. Innholdsanalyse med forhåndsbestemte kategorier betegner det profesjonelle arbeidet, mens en etnografisk inspirert analyse fanger opp utfordringene i arbeidet og håndteringen av disse.

Innholdsanalysen inneholder ti begrep innenfor tre områder som er definerte som viktige i det profesjonelle arbeidet. De tre områdene er emosjonell støtte, klasseledelse og støtte til læring. Som gruppe skårer lærerne høyt på emosjonell støtte, høyt til middels på klasseledelse og lavt på støtte til læring.

Østrem hevder at hvis tenking og handling har forbindelse med hverandre, kan forestillinger om arbeidet være en dimensjon som belyser disse resultatene.

Timer preget av avbrudd
De etnografisk inspirerte analysene tar sikte på å la feltet tale på sine egne premisser uten å forhåndsbestemme godt eller dårlig. Analysene forsøker å beskrive så objektivt som mulig de handlingene som kan observeres gjennom fire case. Casene er valgt ut med resultatene av innholdsanalysen som grunnlag.

Utfordringene i arbeidet blir gjennom denne framgangsmåten beskrevet som avbrudd, og avbrudd er registrert i alle casene.

Å forebygge avbrudd ser til en viss grad ut til å være mulig når læreren greier å engasjere elevene i det faglige arbeidet.

Erfaringer fra praksis
I intervjuene skiller lærerstudentene tydelig mellom utdanningen inne og utdanningen ute. Inne referer til den faglige formidlingen på institusjonen, mens ute referer til praksisperiodene studentene har gjennomført i løpet av studiet sitt.

En utfordring for lærerutdanningen er spørsmålet om hvordan den kan dra seg nytte av studentenes positive erfaringer fra praksisperiodene.

Østrem fremholder at lærerarbeidet som en følelsesmessig belastende virksomhet har vært lite vektlagt, og i en tid der de fleste OECD-land har problemer med å både rekruttere og å beholde lærere, kan det være grunn til å stille spørsmål om belastningene er blitt for store.

Sissel Østrem er universitetslektor ved Institutt for allmennlærerutdnning og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har hovedfag i pedagogikk og er opprinnelig lærer.

Doktorgradsarbeidet ble utført under veiledning av Henning Salling Olesen, professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter (RUC).

Bedømmelseskomiteen består av Anders Siig Andersen, lektor ph.d, ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC, Carola Aili, ph.d. lektor og instituttleder ved Institutionen för beteendevetenskap, Högskolan i Kristianstad og Kresten Kruchov, CVU-direktør ved CVU København-Nordsjælland.

Disputasen finnes sted tirsdag 5. februar klokken 13.00 i Pavillon 10, Roskilde Universitetscenter, Danmark.

Sissel Østrem vil holde en forelesning fra disputasen den 8. februar fra klokken 13 til 14 i V-101 i Arne Rettedalshus ved Universitetet i Stavanger.