MENY

Disputas om verdisetting av olje- og gass-selskaper

Stipendiat Bård Misund, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, disputerer for Ph.D.-graden onsdag 2. mai ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: ”Valuation of Oil and Gas Companies”. Doktorgraden er finansiert av fondsforvaltningsselskapet SKAGEN AS i Stavanger.

Disputasen finner sted i auditorium e-164, Kjølv Egelands hus kl. 12.15.

Emne for prøveforelesning: "Efficient Market Hypothesis, fundamental analysis and the use of financial indicators for valuation of petroleum companies".

Prøveforelesningen avholdes samme sted og dag kl 10.00.

Om avhandlingen

Olje- og gassindustrien er svært sentral for i verdensøkonomien. For investorer og finansanalytikere er kvaliteten på informasjonen som oljeselskapene rapporterer viktig, ikke minst hvordan tallene henger sammen med selskapenes børsverdier. Imidlertid kan kvaliteten på oljeselskapenes regnskapstall være påvirket av flere faktorer. I avhandlingen tar Misund for seg tre av disse; målefeil, industriell restrukturering og kortsiktig investeringsatferd.

Målefeil oppstår på grunn av anvendelsen av spesielle regnskapsmetoder i oljebransjen. Disse målefeilene i regnskapene kan gi et feilaktig bilde av selskapenes lønnsomhet. I avhandlingen viser Misund at ved å justere regnskapstall for målefeil kan en oppnå en bedre sammenheng mellom lønnsomhetstall og verdsetting av olje- og gasselskaper.

Målefeil kan også oppstå på grunn av manglende regnskapsstandarder. I oljebransjen er dette spesielt aktuelt ved bruk av såkalte produksjonsdelingsavtaler (PSC) som er de dominerende skatteavtalene i Afrika og Asia. I avhandlingen sammenlignes effektene av oljeprissvingninger på verdiene til olje- og gassreserver under vestlige skattesystem kontra produksjonsdelingsregimer. Resultatene viser at eksisterende regnskapsregler ikke fanger opp effektene av oljeprissvingninger på reserveverdier under PSC-avtaler, og det pekes på at de eksisterende regnskapsreglene for oljeselskap er derfor mangelfulle.

Industriell restrukturering

Del 2 i avhandlingen tar for seg effekter av industriell restrukturering. De siste 10-15 årene har bransjen vært utsatt for store omstillinger og økt usikkerhet i finans- og råvaremarkedene. Resultatene fra avhandlingen viser at disse omveltningene har forårsaket et strukturelt brudd i hvordan market priser oljeselskapene ut fra deres rapporterte regnskapsinformasjon.

Siste del gransker om investeringssvikten man har observert blant de største oljeselskapene de siste 10 årene skyldes fokus på kortsiktige finansielle indikatorer i stedet for bærekraftig reserveerstatning. En alternativ forklaring som også vurderes er om investeringsnedgangen skyldes økt usikkerhet i finans- og råvaremarkedene.

Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS. Hovedveileder og medveileder for arbeidet har vært professorene Petter Osmundsen og Frank Asche, UiS.

Opponenter ved disputasen er professor Daniel V. Gordon, University of Calgary, Canada og professor Atle G. Guttormsen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås. Leder for bedømmelseskomiteen er førsteamanuensis Sigbjørn Tveterås, UiS.

Leder av disputasen er professor LeRoy Tonning, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Bård Misund er født i 1972 og oppvokst i Norge og i Singapore. I 1996 tok Misund hovedfag i realfag ved Universitetet i Tromsø, og i 2004 mottok han cand. merc. graden i finans ved Norges Handelshøyskole.

Misund er for tiden ansatt som Senior Petroleum Economist i Statoil, forretningsområde naturgass (NG). Her jobber han med investeringsanalyse, herunder verdsetting av fleksibilitet, i gassverdikjeden.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger